B.S. Index van de publicaties van 14 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003022946 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijke onderzoekprojecten. - Oproep voor het indienen De afdeling « Contractueel onderzoek » van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding la Thema type wet prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003011543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2003, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 februari 2003 tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering v type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de permanente vorming 2003-2004 in de sub-sector voor verhuisonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de omrekening naar euro voor de bedragen vermeld in de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1979 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot wijziging van hoofdstuk VI, betreffende de toekenning van een aanvullende verg type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 betreffend type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 wordt aan de voorzorgsinstelling « Fonds de Pension GSK Biologicals A.A.M. » , (...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022984 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en -instellingen met het oog op het uitoefenen van de verzekeringsverrichtingen bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenn type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022985 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten van de ambtenaren van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 04/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot samenstelling van de Directieraad van de Administratie der Pensioenen type ministerieel besluit prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 24bis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör type ministerieel besluit prom. 05/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003036100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003036085 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201740 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201709 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor gaslevering type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201895 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest

decreet

type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid

document

type document prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003009849 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 november 2003 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Bael, J., notaris ter standplaats Antwerpen, de heren Holvoet, F., en Van Bael, A., geassocieerde notarissen en van Mevr. Verhaert, E., Mevr. Ver

erratum

type erratum prom. 04/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003000849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 40 betreffende sommige verloven toegekend in 2004. - Erratum type erratum prom. 15/09/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003022974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003022976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003, worden benoemd tot leden van de Nationale commissie tandheelkundige - de Da

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2003 : - is Mevr. Konsek, T., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is de heer Sunt, C., advocaat, benoem - is Mevr. Ho

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003003508 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 442 van 10 oktober 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003003506 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 569 van 20 oktober 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003003507 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 553 van 20 oktober 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 14/11/2003 numac 2003003516 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Fontaine-l'Evêq 1. Een perceel voo
^