B.S. Index van de publicaties van 17 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003201226 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2003 van 2 juli 2003 Rolnummer : 2662 en 2664. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtel Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003009834 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is de heer MARTINS CRUZ, Julio, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Str Bij kon type koninklijk besluit prom. 06/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen en van de wet van type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 8 april 2003 type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003012669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003012667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de Diensten type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en van wet van 17 maart 2003 houdende wijziging van de artikelen 628 en type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003040409 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 30 september 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003012728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Wenskaarten », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd "2004-For-Life", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenl type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003012726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 14 juni 2000 en 2 type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003002182 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 540 De brugdagen voor 2004

arrest

type arrest prom. 31/07/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 31/07/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003022975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003, worden benoemd tot leden bij de 1° in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent , bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid e(...) Voorwaarden : 1o

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003009854 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 november 2003 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Collier, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze - is Mevr

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003003505 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Lijst opgemaakt op 30 september 2003 van de instellingen die deelnemen aan de beschermingsregeling - Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de Mededeling gepubliceerd in het Belgisch 1. Kre

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003201221 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 93/2003 van 24 juni 2003 Rolnummer : 2689. In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1 o, van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de ver Het Arbitragehof, be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/11/2003 numac 2003054157 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Gailliez, Jacques Albert Gailliez, Jacques Albert, geboren te Maurage op 9 september 19 Alvorens te b
^