B.S. Index van de publicaties van 18 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001 (2) type wet prom. 26/09/1996 pub. 18/11/2003 numac 2003015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003023005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium . - Aanvraag tot machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. - K(...) In toepa type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of C type koninklijk besluit prom. 12/11/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003021218 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003200837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de g type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1971 tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens ec type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003201068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de onderneminge type koninklijk besluit prom. 04/11/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003022994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voo type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toele

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/05/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 27bis : bijkomende richtlijnen bij de ministeriële omzendbrief GPI 27 van 19 september 2002 betreffende de nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel ka type omzendbrief prom. 15/05/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 24bis betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde leden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 15/05/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39 betreffende de facturatie van de steun aan personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 27/05/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief CP 1 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003020168 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 20 november 2003, om 14 uur (*) Commissie voor de Gezondheid Ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 j(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemminge

document

type document prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003020167 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 18 november 2003, om 8 u. 30 m. (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Het Brusselse waterzuiveringsstation Noord -(...) - Hoorzitting van het Rekenhof. - Gedachtenwisseling. (*) Behalve in de g type document prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003018096 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Selectieproef georganiseerd met het oog op de aanstelling van een halftijdse geneesheer op basis van het statuut van de tijdelijke medewerkers De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat organiseren een selectieproef met het oog op de aans Beschri type document prom. 24/04/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteits-beheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Interpretatie - toepassingsveld. - Duitse vertaling

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003201728 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 6 oktober 2003 in zake R. Bastiaens en M. Chif tegen L. Di Senso, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Geeft

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003009820 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 263 14 oktober 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commis 2003/706/EG : * Beschi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003201744 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 139/2003 van 29 oktober 2003 Rolnummer 2459 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 december 2001 betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden al Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/11/2003 numac 2003201521 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 110/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2710 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van titel II van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, Het Arbitr
^