B.S. Index van de publicaties van 19 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 (2) type wet prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003009833 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2003, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari e type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 januari 2003 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 op het grondgebied van verschillende gemeente type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de betaling van een bepaald aantal carensdagen per kalenderjaar type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundige type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 apri type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de berekening van de aanvullende vergoeding te betalen aan de a type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003011529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaan-duiding van kappersdiensten type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/06/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie vo type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden en van reglementaire bepaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 19/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003002183 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van de tussenoverlegcomités en van de basisoverlegcomités bij de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de controle en het toezicht op de ondernemingsloketten en met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemin

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201845 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.21 van het programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.20 van het programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de artikelen 57 tot en met 62 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201872 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in artikel 3, § 8, van het decreet van 31 juli type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 1992 betreffende de pedagogische begeleidingsdienst van de ARGO

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201891 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 257 en 258 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201889 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 48 en 54 van het Wetboek der successierechten type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201892 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 253, 255 en 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201886 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201887 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende aanvulling van artikel 48 van het Wetboek der successierechten, vastgelegd bij het koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936, met het oog op de vermindering van de ongelijkheden i.v.m. de te betalen successierechten bestaande tussen de

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van de politieraad en het politiecollege Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Radio-Télévision belge de la Communauté française » heeft de Raad van State verzocht D type bericht prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, heeft de Raad van State verzo Deze za

document

type document prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003021220 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Federale wetenschappelijke instellingen. - Uitoefening van hogere functies Bij ministeriële besluiten van 30 september 2003, die uitwerking hebben met ingang va Voor d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2003 houdende aanwijzing van de leden van de pedagogische gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Rege type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een lid van de Commissie voor de selectie van radio-ontwerpen die toegang hebben tot het Steunfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201721 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2001 tot aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française « Paul type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2002 houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de weten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van twee leden van de « Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de Academische raad van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201572 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige Examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens

erratum

type erratum prom. 10/02/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003009857 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking van de vacante plaatsen, in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2003 : - pagina 54378, dient de datum van 1 mei 2004 te worden vervangen door deze van 1 juni 2004;

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/11/2003 numac 2003031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2003 wordt de heer Alain Martens definitief benoemd op 1e mei 2003 in de hoedanigheid van attache
^