B.S. Index van de publicaties van 20 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003009855 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, dat in werking treedt op 1 december 2003, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Marcel Osaer, vertaler-revisor. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doe type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003202001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 is aan de heer Bellens, Armand, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 30 januari 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkne Belanghe type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003202004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 november 2003, is aan de heer Pasmans, Gustaaf die de leeftijdsgrens zal bereiken op 21 januari 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkg Belanghe type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003012739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 20/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg type koninklijk besluit prom. 29/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003009590 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Charleroi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003023015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de werkwijze van het Raadgevend Comité voor de Brandweer type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de p type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de p

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" binnen de Commissie van beroep ingesteld ter uitvoering van het decreet van 13 juni 1991 betreffende de vrije toegang van type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003201900 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de indiening van dossiers betreffende de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ord

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003201738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden. - Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken bij de arbeidsgerechten Krachtens de artikelen 202 en 216 van het Gerechtelijk Wet Om tot type bericht prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003201884 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 oktober 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 oktober 2003 Die za type bericht prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003003517 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Sector directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomsten kan aftrekk I. A

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2003-2004, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop geri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2003-2004, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2003-2004, aan de inrichtende macht van de vrije school voor gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs "Le Verseau", bij toepassing van artik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2003-2004, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003200987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, bestemd voor het dekken van de personeelsuitgaven, voor het schooljaar 2003-2004, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003201620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van het opleidingsprogramma op meso-niveau van de Algemene Dienst pedagogische zaken, onderzoek inzake pedagogie en sturing van het door de Franse Geme

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Armand Bellens vanaf 30 januari 2 De type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 25 maart 2003, heeft de algemene vergadering van de Raad van State een drie Eerste k type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003202002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Gustaaf Pasmans vanaf 21 januari 2004 De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003009861 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 november 2003 : - is aan de heer De Spiegeleer, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst; - is de hee - is Mevr. C

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003042011 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Raad van State. - Schorsing Arrest nr. 123.819 van 3 oktober 2003 van de Raad van State schorst de uitvoering van de beslissing van 15 september 2003 van de Minister van Mobiliteit om de erkenningen nr. 2172, 2294/01-06 en 2321 verleend aan de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkende rijscholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen Voor de

bericht van de raad van state

type bericht van de raad van state prom. -- pub. 20/11/2003 numac 2003000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van(...) II. Om tot het verg
^