B.S. Index van de publicaties van 21 november 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2003, is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de cursus administratief recht te doceren vanaf half oktober 2003 ten belope v type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende maatregelen ten voordele van d type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003200838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de aanvullende wer type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot toekenning van type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de ins type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de car type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de fle type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003, wordt aan de heer Gerhard Duprez, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2003 eervol ontslag uit zijn functies ve De heer type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging in de statuten van het « Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen » te Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003022971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003 wordt de heer Vreys, Herman, Justina Jozef, ingenieur-directeur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 december 2003, De heer type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Overdracht. - Personeel Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt de heer Frédéric Fanuel, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur, overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Di type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2003, wordt de heer Pierre Nihoul, Staatsraad, gemachtigd om aan de « Université Catholique de Louvain », gedurende een periode van één jaar die ingaat vana - type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2003, wordt de heer Yves Houyet, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd vanaf 1 november 2003 tot 1 november 2006, het ambt van assistent voor de cursu type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het ti type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de minimumlonen en koppeling van deze lonen aan het indexcijfer der consump type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 1998 betref type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003003480 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE type koninklijk besluit prom. 26/08/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van sommige personeelsleden van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003023004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten ges type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003021222 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het tijdstip van uitbetaling van het loon type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding ten voordele van het rijdend person type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003012657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende flexibele uren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het minsterieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2003, wordt de heer Jonny Drijkoningen, eerste referendaris, gemachtigd om deel uit te maken van een selectiecommissie belast met het afnemen van de verg type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting, samenstelling en werking van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 03/11/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003002187 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 1983 tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot eerste verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter

document

type document prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o, middenstand en energie Machtigingen In overeenstemming met de reglementaire bepalingen heeft de nieuwe raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau tijdens zijn op 15 oktober 2003 gehouden zitting, als volgt de bijgewerkte lijst vastgesteld van 1. De he type document prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003011549 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Tweede verlenging van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de Raad van Bestuur van 15 oktober 2003 wordt de aanstelling van de heer Roland Danneels, adjunct-directeur-generaal, bij het Belgisch Interventie- en Rest Het bero type document prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003022828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Ontslag. - Benoeming Bi Wordt d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 04/06/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003003521 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 14525, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Errata

arrest

type arrest prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit tot toekenning van sommige erkenningen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoemingen. - Personeel Bij koninklijke besluiten van 1 oktober 2003 worden de heren Thierry Lebacq en Diego Noppen, evenals Mevrn. Michelle Alexandre, Valérie Badrane, Valérie Demin, Frédérique Elsen en Colette Van Lul benoemd tot rijksambten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003022968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervang - wordt d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003022966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomi - wordt d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003023019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Vacante betrekking van directeur-generaal van de Franse taalrol. - Oproep tot kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de R.K.W. een betrekking van directeur-generaal van de Fra Overee type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003009859 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Binche : 1; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Zandhoven : 1; - adjunct-griffier bij rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - het Hof van Ca

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003009858 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2003, is de heer Willain, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Binche, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003009862 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2003 : worden benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Baetens, L., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het - Mevr. Carle

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003201883 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 30 september 2003 in zake K. Heyde en V. Heyde tegen J. Heyde, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Sch

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003009826 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 270 21 oktober 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van ge(...) * Verordening (E

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003015215 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2. Protocol tot wijzigi(...) Op 6 type overeenkomst prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003015218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, (...) Op 27 oktober 2003 heeft de Republiek Hongarije de Federale Overheidsdienst Buitenla

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003008167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (niveau 1) - Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle - voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG03814) Na deze selectie wordt een lijst met m(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2003 numac 2003008168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (niveau 1) - Dienst voor Uitkeringen - voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG03815) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aan(...) Toelaat
^