B.S. Index van de publicaties van 25 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/1998 pub. 25/11/2003 numac 2003015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, type wet prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201535 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 114/2003 van 17 september 2003 Rolnummer 2501 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48bis van de pachtwet Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type wet prom. 22/04/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Armenië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201950 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 wordt de Burgerlijke Medaille tweede klas verleend aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** **** kon type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003200835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201951 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt de heer Jean Mathot benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 worden de dames Nelly Faverly, Joëlle Mouton, Françoise Paree en Fran Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003012660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van artikelen 3, 4 en 9 van de collectiev type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aan type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003012772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201954 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2003 wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Ecobeton uit Sint-Truiden onder de handelsnaam Ecopure Compact W** 1-5 airlift voorgedragen wordt, erkend als individueel zuiveringssysteem Deze er

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het gebouw gelegen Grote Zavel 43, te Brussel, bekend ten ka Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2000, wordt beschermd als monument, omwille van zijn historische en artistieke waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen Violetstraat 38, te Br Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, worden beschermd als geheel de voor- en achtergevels, het dak, de dragende structuren, de kelders, de gemene muren, de oorspronkelijke plank Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de originele draagstructuren en de originele kelderver Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, van bepaalde delen va Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw en van zijn door een koer gescheiden aanbouw, gelegen Bijstandsstraat 9-11, te Bru Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het gebouw gelegen Grote Zavel 49, te Brussel, bekend ten ka Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de totaliteit van de gebouwen gelegen Grote Zavel 38 en 39, te Brussel, bekend t Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde, van de totaliteit van het gebou Voor d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201956 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer « Port autonome du Centre et de l'Ouest » Bij besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad , wordt de heer Marc Hordies binnen de raad van

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursus moderne taal tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type decreet prom. 22/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de gebarentaal

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/11/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003002188 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 541 Eindejaarstoelage 2003

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201852 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 143/2003 van 5 november 2003 Rolnummers 2466, 2472, 2547 en 2640 In zake : de beroepen tot vernietiging - van de artikelen 79 en 168 van de programmawet van 30 december 2001, ingesteld door de provincie Henegou - van artikel

document

type document prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003021221 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Konin Al

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van

erratum

type erratum prom. 28/09/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003023037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 08/05/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003009869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 26 augustus 2003, is aan de heer Raisière, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Namen. Het Bij konin

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003009873 bron rechterlijke macht Arbeidsgerechtshof te Bergen - Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 oktober 2003, heeft de heer Caby A., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003009867 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen - De aanwijzing van de heer Franeau J.-L., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 september 2003.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201711 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 118/2003 van 17 september 2003 Rolnummer 2514 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/11/2003 numac 2003201710 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 115/2003 van 17 september 2003 Rolnummer 2508 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 255, derde, vierde en vijfde lid, 483 en 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door Het Arbit
^