B.S. Index van de publicaties van 27 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/05/2000 pub. 27/11/2003 numac 2000015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manila op 14 januari 1998 (2) type wet prom. 19/07/2002 pub. 27/11/2003 numac 2002015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een voorzitster van de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003023018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de individuele rekening en de aflevering van een bijzonder loopbaanoverzicht type koninklijk besluit prom. 18/06/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 12/08/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 2003 houdende uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor ar type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003022969 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2003 houdende vaststelling van een bijzondere beroepstitel voor de beoefenaars van de artsenijbereidkunde type koninklijk besluit prom. 06/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 33, 1e lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kade type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 19/11/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding aan de leden van de Inspectie van Financiën ter beschikking gesteld van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststellin type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003201952 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de presentiegelden van de "Conseil wallon de l'Environnement pour un Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202044 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202038 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de decreten van 7 oktober 1985 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging, van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater, van 15 ap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003201929 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende inrichting van twee bijkomende overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2003 2004, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers i

erratum

type erratum prom. 12/11/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003021226 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003020171 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire veradering Agenda Vrijdag 28 november 2003 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Onoverwegingneming. Voorstel van ordonnantie (van de heren Christ(...) 2. Ontwerp van ordonnantie en voorstel van resolutie. Ontwerp van ordon type beschikking prom. 06/11/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van de wet van 5 mei 1936 tot vastste

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003202083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte , bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overle(...) Voorwaarden : 1o type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003202082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte , bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over(...) Voorwaarden : 1o type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003009876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - federale magistraat bij het federaal parket : 1. In toepassing van artikel 43bis , type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003009878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier : bij het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 27 mei 2004; bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier : bij het(...) bij het vredegerech

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003009877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2003, in werking tredend op 30 november 2003, is Mevr. Guillemaere, J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag h Bij konin

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003020172 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 november 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming Voorstel van ordonnantie (van de heer Rufin Grijp, Mevr. Anne Van Asbr(...) 2. Ontwerpen van ordonnantie Ontwerp van ordonnantie houdende instem

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/11/2003 numac 2003054158 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Algrain, Yvette Algrain, Yvette Jeanne Pauline, ongehuwd, geboren te Oostende op 25 apr Alvorens te
^