B.S. Index van de publicaties van 28 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003201748 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 125/2003 van 24 september 2003 Rolnummer 2574 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 74/4bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verw Het Arbitr type wet prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2004 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van (...) 115,43 185,9 x 0 type wet prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003011567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 14 november 2003, genomen met toepassing van artikel 78 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003201031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling v type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 november 2003, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Régine Neyt, werkend l - wordt type ministerieel besluit prom. 27/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003003522 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2003-2011 type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 26 maart 1991 houdende vaststelling van het model van de verklaring van aansluiting en van het attest van aansluiting, ter uitvoering van artikel 6 van het koninklijk beslui

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003003511 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen verstrekken waarvan de kapitaalaflossingen recht g Artikel type bericht prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003202052 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 oktober 2003 in zake C. Schots en M. Lismont tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Is ar

erratum

type erratum prom. 17/07/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003027776 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vorm van de aanvragen en beslissingen betreffende de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de wijzigingen van verkavelingsvergunningen. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003007299 bron ministerie van landsverdediging Werving van sollicitant kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers 2004 1. In 2004 wordt een werving van sollicitant kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen. a) De inschrijvingsdossiers mo b) De voorw

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003009882 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 november 2003 : - is de heer Wustefeld, P.-A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Zij is gelij

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003041711 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 301e AANVULLING Bijwerking op 12 november 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daaren 1. nieuw geregistree

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003201536 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 126/2003 van 1 oktober 2003 Rolnummer 2527 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 40,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003008173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige logistiek verantwoordelijke (m/v) (niveau 1) voor SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid) (ANG03023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd,(...) Toelaatbaarheidsvere type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003008172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige « assistent van de planning manager » (niveau BT1) voor SELOR (AFG03009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Toe

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2003 Voor de

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003003532 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 19 november 2003 wordt de heer Van Ranst, Patric T.A., voorzitter van (...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2003, 113,06 punten bedraagt, teg Het gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand november 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 2003 respectievelijk vastges Iga = 0,

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 28/11/2003 numac 2003011541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^