B.S. Index van de publicaties van 22 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van het zie Deze fu type wet prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003201589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 1999-2000 van een brugpensioenstelsel op 58 j type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003202056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1999, betre type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003201601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003201602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 1999-2000 van een tijdelijk brugpensioenstels type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003201588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 o type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003201594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995 be type koninklijk besluit prom. 10/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009937 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn Wetstraat 62, te 1040 Brussel, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning v « De

document

type document prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besl Bij het type document prom. 05/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 « Zijdeweverijstraat » gemeente Vorst type document prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003009914 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming van leden Bij koninklij 1° als

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging.- Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 wordt eervol Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, eervol ontslag uit Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid. Bij koninklijk besluit van 30 november type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003003541 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 17 juli 2003, wordt de heer Suffys, Marc T.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef benoemd tot de graad van dire Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003023073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, wordt eervol Mevr. D

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031617 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001-405 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031616 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001-404 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vergelijkende examens voor de overgang naar een hoger niveau voor de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031619 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/423 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het personeelsreglement van het Franstalig Brussels Instituut v type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2001 pub. 22/12/2003 numac 2003031618 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/408 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van 20 ok

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003009953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 6. Drie van deze plaatsen dienen te worden voorzien door de benoeming van Nederlandstalige kandida - toegevoe

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003009892 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 306 22 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautai L 307 24 nove

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003031620 bron brusselse hoofdstedelijke raad Aanlegging van een **** voor de functie van redacteur **** **** **** Raad legt een **** aan voor de functie van redacteur bij de dienst **** (****). De kandidaten dienen in (...) Het examen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003008191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs (niveau A1) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV03046) Na deze selectie wordt een(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003008190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidscoördinatoren (niveau A2) voor de Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie voor de administratie Land- en Tuinbouw - Brussel (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03045) N(...) Toelaa

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 22/12/2003 numac 2003011587 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^