B.S. Index van de publicaties van 24 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003024006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van de ziek Deze f type wet prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009888 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 19 november 2003, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) **** **** type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003011607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken Aanpassing van de rechten en vergoedingen per 1 januari 2004 Tijdens zijn vergadering van 23 oktober 2003 heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau de tarieven als bedoe De ald type wet prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003095078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 11 december 2003 wordt ingeschreve

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009931 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003023116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgische grondgebied voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003023128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003565 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003023115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003202336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 december 2003, is aan de heer Billion, Victor, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 24 september 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als wer type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009880 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508 type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003023057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische di type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003569 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003579 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009957 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 mei 2003, dat in werking treedt op 26 januari 2004, is aan de heer Vandenhove, L., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Genk. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te Bij konink

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009881 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetali type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vastste

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003027779 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het technisch reglement voor het beheer van het lokale net voor elektriciteitstransmissie in het Waalse Gewest en de toegang ertoe type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003027778 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest alsook de toegang daartoe

protocol

type protocol prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003202357 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 november 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 november Die zaak

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 12 december 2003, bladzijde 59015, regel 24, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Geel, geannuleerd. In het type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009961 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen adjunct-griffier : bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1; bij de rechtbank van koophandel te Namen : 1; beambte bij de griffie : van het hof van beroep te Gent : 1; van de politierechtbank t van het vredegerecht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009958 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2003 : - is aan Mevr. Dumez, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer D Bij ministeri type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2003 worden bevorderd of benoemd tot : - Officier in de Leopoldsorde : De heer D'Harvant, Claude, hoofdsecretaris van het parket van het hof van beroep te Berge Hij zal het type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009959 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2003 : - in werking tredend op 1 januari 2004, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Vervoort, A., adjunct-griffier bij dit hof; - i Dit besluit t

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003009965 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging. - Erratum Bij arrest nr. 114.688 van 20 januari 2003 van de Raad van State worden de artikelen 7 t.e.m. 11 en de bijlagen III en IV geannuleerd van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werkin

toepassingsrèglement

type toepassingsrèglement prom. -- pub. 24/12/2003 numac 2003011608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de Merken De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, Gelet op het protocol van 9 december 2003 tot wijziging van het bij protocol van 20 november 1995 vastgestelde uitvoeringsregleme Gelet op

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 04/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003562 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2002 van de Nationale Loterij
^