B.S. Index van de publicaties van 30 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003009856 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 november 2003, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij kon type wet prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003009924 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 november 2003, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ****-**** op 20 april (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003571 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003007320 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2003, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-50-0, 16-50-1, 16-50-2, 16-50-5, 16-60-0, 16-70-4 en 16-70-5 naar het programma type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Intrekking van het koninklijk besluit van 20 september 2003 houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekerin Bij type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009938 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de beperking van het beslag wegens kinderen ten l type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014296 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen bedoeld bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de med type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003009967 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2002 en 18 juni 2002, dat in werking treden op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vandroogenbroeck, V., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evere Het is h type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003559 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Toekenning van de managementfuncties in de Openbare instellingen van sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 30 november 2 Rijksdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, dat uitwerking heeft op 1 oktober 2003, wordt de managementfunctie van ad type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het ko type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003576 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2003 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-Fin type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-FIN type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009884 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en van het artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere b type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009912 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij Min type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003564 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003202360 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 19 november 2003 wordt de erkenning hernieuwd die aan de « s.a. Payroll Services Belgium », gevestigd Ikaroslaan 2, te 1930 Zaventem, verleend werd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni Deze type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de mili Bij Min type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003581 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 1 december 2003, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernav(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 19 november 2003, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgend(...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. 21/11/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003202361 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2003, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 17/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003036247 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 1 december 2003, wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor zijn onderneming vastgestel(...) Voor de raadpleging va

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2002, tot bescherming als geheel van de totaliteit, van Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031612 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, wordt beschermd als geheel, omwille van zijn historische en esthetische waarde, van de totaliteit van de eigendom gelegen Dr. Jacobsstraat 4, Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van hun historische, esthetische en sociale waarde, van bepaalde delen van Voor d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003036203 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003036237 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met de controle op de naleving van de wetgeving en reglementering inzake zeevisserij

decreet

type decreet prom. 18/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003027780 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

document

type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij het type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003021236 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 30 maart 2001 de uitvoering goedgekeurd van het programma « STEREO ». Voo Het on type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003021239 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserveerde In dit kad type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003095080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 18 december 2003, wordt aan de ondern Deze beslissi type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ronde van Frankrijk 2004. - Doortocht in België Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoo Aan de Da type document prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Onteigeningsplan. - Goedkeuring SCHAARBEEK. - Bij besluit van 23 oktober 2003 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het gemeentelijke onteigeningsplan betreffende de vol Voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, dat in wer Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003023089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat en ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003009966 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 december 2003 : - is Mevr. Dijon, I., licentiaat in de rechten, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen; - is de heer V Bij koninkli

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003008197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens Mevrouw, Mijnheer, In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 worden in de loop v(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2003 Voor de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/12/2003 numac 2003014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de ra
^