B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/01/2004 numac 2003023145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste een tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 apri type wet prom. -- pub. 02/01/2004 numac 2003009902 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 november 2003 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, ****, geboren te **** op Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2004 numac 2003023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2004 numac 2003023148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2004 numac 2003000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat heeft uitwerking heeft met ingang van 16 juli 2003, is aangeduid tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 be - de he type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 jaa type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleer type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandinkomen type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieke type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden vo type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpens

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003027795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003027788 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 04/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003027796 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 15/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003003586 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^