B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type wet prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003018114 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Goedkeuring van de tarieven voor het gebruik van de methaantankerterminal van Zeebrugge van de N.V. FLUXYS LNG voor het jaar 2004 Met toepassing van de artikelen 15/5, type wet prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003018113 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS voor het jaar 2004 Met toepassing van de artikelen 15/5, type wet prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003009939 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 december 2003, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 wordt aan de heer Meurrens Marcus, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur. Hij wordt gemachtigd de eretite type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 wordt de heer Marc Roman bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlands taalkader, met ranginneming en geldelijke uit Een bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2003 wordt de heer Vereycken, Wilhelmus, met ingang van 1 mei 2004, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur bij de Afzonderlijke De heer type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003002196 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003002195 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de Secretaris van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003036238 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003027803 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de verlenging van sommige rijbewijzen van asielzoekers en van erkende vluchtelingen. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Mobiliteit en Ver FÖDER type omzendbrief prom. 15/05/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-02 inzake de installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003018117 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kortgeding voor de Raad van State De N.V. Docpharma, met zetel te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 13, heeft op 12 december 200 Deze za type bericht prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003018116 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kortgeding voor de Raad van State Michel Desmaisières, Ricardo Desmaisières, V.Z.W. Landelijk Vlaanderen, Vereniging van Bo Deze z type bericht prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003003561 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Sector directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomsten kan aftre In h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003029574 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Jubelfeest 60-jarig bestaan van het Théâtre Le Rideau de Bruxelles Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003, wordt benoem Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2003 wordt Mevr. Laurence Leroy vast benoemd tot de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 16 maart 2002 en uitwerking op 16 maart 2003. Bij koninklijk besluit van 22 oktober 200 Bij koninklijk

verslag

type verslag prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003020193 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 7 januari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken - Achtste verslag over « de staat van de armoede in het Brussels Hoo(...) - Rapporteur : Mevr. Dominique Braeckman. - Voortzetting van de bespreki

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/01/2004 numac 2003014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 123.821 van 3 oktober 2003, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIde Kamer, de uitvoering van de beslissing van 15 september 2003 waarbij de Minister van Mobiliteit het verbod heeft opgele Bij arre
^