B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003015235 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheden inzake administratieve en financiële aangelegenheden aan sommige agenten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003003563 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

arrest

type arrest prom. 06/11/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031592 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de diensten voor thuiszorg 2003

beschikking

type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatisch watervogels, ondertekend op 15 augustus 1996 in Den Haag type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de gecoördineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, met de Slotakte, met het Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen België en h type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake zware metalen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten, en de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997, tijdens de 29e zitting van de Conferentie van de FAO

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2003 en 2 juli 2003, die in werking treden op 31 januari 2004, is de heer Decoux, R., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 9 januari 1998 betreffende de erkenning, de vastlegging van de onderhoudstoelage en van de bijzondere vergoedingen toegekend aan natuurlijke personen voor de begeleiding van geplaatste jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 3 JULI 2003 - Besluit van de Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/09/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controle De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité v De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité v De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité v De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité v De door d type goedkeuringen prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2004095005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming. Bij beslissing van het Directiecomité De door d

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2) Protocol tot wijziging,(...)

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009980 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Eupen De aanwijzing van de heer Freres, J.-M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 8 januari 20 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009978 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Mennes, I., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 17 januari 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009981 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Boonen, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 januari 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009972 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Forrier, E., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 januari 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/01/2004 numac 2003009979 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent De aanwijzing van de heer Vande Vyver, G., raadsheer in het arbeidshof te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 januari 2004.
^