B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van de ziek Deze fu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003202013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvo type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verpli type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003202100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "m type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003202102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die installaties voor al dan niet continue behandeling evenals bijzondere uitrustingen voor de suikerindustrie vervaardigen, gelegen in de streek van de Beneden-Samber en die onder het Paritair Com type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten inzake de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de werknemers, waaraan de stoffen en preparaten bij de levering moeten beantwoorden type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de informatie betreffende een stof of een preparaat die naar aanleiding van de levering aan de werkgevers moet worden verstrekt en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 2 type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de we type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003202101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003027802 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2003 wordt de S.P.R.L. Vangoitsenhoven vanaf 30 oktober 2003 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 5 mei 2003 wordt de door de S. Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Opvolgingscommissie voor de technische controles op de werkplaats Benoeming van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2003, dat in werking treedt op 1 juli 2003, wordt de heer M. Delaunois benoemd tot plaatsvervangend type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003003575 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de investeringen in beveiliging van beroepslokalen

decreet

type decreet prom. 07/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003031615 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de diensten voor opdrachten inzake bijstand aan de slachtoffers en aan hun naasten, enerzijds, en aan de verdachten en in vrijheid gestelde veroordeelden en aan ex-gedetineerden en aan hu

document

type document prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003015244 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Organisaties Overeenkomstig het Akkoord van Cotonou van 23 juni 2000 , wordt het Centrum voor Industriële Ontwikkeling waarmee België een Zetelakkoord (...) type document prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003031562 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/389 van 18 september 2003 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2003. - Uittreksel Het College, Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, Voor de raadpleg type document prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003036116 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/372 van 18 september 2003 houdende wijziging van collegebesluit nr. 99/297 van 16 september 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de Collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. - Uittreksel Het College, Na ber Besluit : type document prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003036117 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 03/404 van 18 september 2003 werd de gewone zitting 2002-2003 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 16 oktober 2003.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003003547 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 wordt de heer Serge Bertholomé, eerste adviseur van de directie van de Nationale Bank van België, benoemd tot lid van het Comité van het Rentenfonds, in vervanging van Mevr. F

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten aan : F.O.D. Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Belliard(...) Voorwaarden : 1o

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003009976 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is de heer Bruynseraede, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003009977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 e Rechtsge

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003202142 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - Beslissing nr. 01/2003 van 24 september 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 16 mei 2003 een aanvraag om vergunning i Gelet op type vergunning prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003202140 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - Beslissing nr. 02/2003 van 24 september 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 21 mei 2003 een aanvraag om vergunning i Gelet op

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003015232 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 19 november 2003 heeft de heer Karl Koch de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Nauru te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003015237 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 13 oktober 2003 heeft de heer Gürol Sökmensüer de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de Republiek Turkije te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Ant type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/01/2004 numac 2003015243 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 6 november 2003 heeft de heer Jozef Van Hoof de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Ivoorkust te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 09/11/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk en tot wijziging van artikel 148decies,
^