B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003021250 bron arbitragehof Vacature van een ambt van rechter Een Franstalige rechter in het Arbitragehof zal op 26 maart 2004 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personneel - Overdracht. Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 wordt Mevr. Fabienne Vause, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur, overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Gewestelijke di type koninklijk besluit prom. 04/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003003546 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 1, 2° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003002198 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2003 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer De Maertelaere Guy, M.M., vertaler-directeur. Ridder Mevr. De Dobbeleer Bernadette, J.M.E., adjunct-adviseur Mevr. Delperée Claire type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opdracht bij een supranationale instelling Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, wordt de heer Pascal Gilliaux, eerste auditeur-afdelingshoofd, gemachtigd om vanaf 13 oktober 2003 het ambt van referendaris uit te oefene Het koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel - Opruststelling. Bij koninklijk besluit van 10 juni 2003 wordt, met ingang van 1 januari 2004, de heer Leonard, René, ingenieur-directeur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel - Opruststelling. Bij koninklijk besluit van 18 juni 2003 wordt, met ingang van 1 januari 2004, Mevr. Verlaine, Christine, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioe type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 44, § 2, en 50, § 1, van de programmawet van 24 december 2002, in verband met de bijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen en de omzetting van het kapitaal in rente type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitsstelsel verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/01/2004 pub. 09/01/2004 numac 2003202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het eerste semester 2004, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003027801 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 24 november 2003 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Ferrières, vanaf 24 november 2003, voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van De erk type ministerieel besluit prom. 17/11/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004022007 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Promoties. - Mutaties Bij ministerieel besluit van 25 september 2003, de heer NAASSENS, Pierre, dierenarts-directeur, wordt, met ingang van 1 augustus 2003, bij wijze van mutatie, aangeduid als hoofd van de provinciale controle- een Bij min type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003031631 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten

decreet

type decreet prom. 27/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de wijziging van artikel 43 tweede lid van het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/10/2002 pub. 09/01/2004 numac 2003000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 11bis : bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap. - Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Mobiliteit en Vervoer en van de Regerings FÖDER

document

type document prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004095008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de verzekeringscontracten van de ondern Deze overd type document prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004095009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 2003, wordt aan de ondern - « Levens-, type document prom. 08/09/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Interpretatie. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2003 houdende toepassing van artikel 5bis, § 2, 2° van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht door het decreet van 27 maart 2002 betreff type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie van deskundigen voor de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de "Université Libre de Bruxelles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003201718 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2002 houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003201716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2002 houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003201715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2002 houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de erkenning van diploma's uitgereikt ter bekrachtiging van academische graden

erratum

type erratum prom. 09/05/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003200937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 11/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende op de percelen gelegen langs de Passerstraat 17 tot 41, gekadastreerd geweest in de 4e afdeling van Anderlecht, sectie B, nr. 133/s/9, nr. 139/L/9 en nr. 139/p en in de 3e afdeling van Sint-Jans-Molenb

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 9 december 2003 wordt de heer Bruno Seutin, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004009002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2003 : - is aan de heer Bonbled, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel; - is Mevr. Van Strydonck, R., Het beroep to

mededeling

type mededeling prom. 05/08/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003000796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken dtHerinnering aan het gebruik van het standaardformulier voor de mededeling van elke wijziging van de gekozen woonplaats aan de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen en aan de Dienst Vreemdelingenzaken. - Duitse vertaling type mededeling prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004095011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van de Deze overd

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2003000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 december 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 septembe(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004095010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, De door de Co

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004009004 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 125.868 van 1 december 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 23 oktober 2002, waarbij Mevr. Aper, Christelle Emilie Gerard, wordt benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004200001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 19 december 2003 is de N.V. Fourisol Multi Services, Terbekehofdreef 16-18, te 2610 Wilrijk, erkend gewor

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003002 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003004 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003005 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003003 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003001 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004200022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige economisten (niveau 1) voor alle federale overheidsdiensten, ministeries en instellingen van openbaar nut (ANG04801) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Ind(...) Toelaatb

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004020002 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 9 januari 2004, om 14 u. 30 m. 1. Dringende vragen. 2. Inoverwegingneming. Voorstel van ordonnantie (van de heer Bernard Ide en Mevr. D(...) 3. Voorstellen van ordonnantie. Voorstel van ordonnantie (van de heer Rufin type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004020001 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 9 januari 2004, om 9 u. 30 m. 1. Interpellaties. Interpellatie van Mevr. Françoise Bertieaux tot de heren Jos Chabert en Didier Gosuin, leden (...) Toegevoegde interpellatie van de heer Joël Riguelle, betreffende

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 09/01/2004 numac 2004003008 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 wordt de heer Vandenhouwe, Gerard J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur va
^