B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroati√ę, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, type wet prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004200033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is aan de heer Demuynck, Frans, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 17 juli 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkge Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004200029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is aan de heer Gielen, Frans, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 15 juni 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004200032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is aan de heer Van Canegem, Joseph, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 7 april 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkg Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004200031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is aan de heer September, Hugo, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 25 maart 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkg Belanghe type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,1194 NE = 1,3333

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke Commissie van beroep voor de instellingen van openbaa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 04/04/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031643 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de niet-uitgebate bedrijfsruimten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004200030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is Mevr. Houbrechts, An, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Daerden, J

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004009008 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende br(...) Hij zendt eveneens aange

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2004

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2003015240 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van sommige regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, gedaan te Brussel op 25 augustus 1924, Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal V(...) Proto

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0072 : De Weide Blik N.V./Hot Cuisine N.V./IFD N.V. Op 23 december 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van e Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0071 : Electra Partners Ltd./Aliplast N.V. Op 23 december 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgens

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 12/01/2004 numac 2004011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand december 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 2003 respectievelijk vastges Iga = 0,
^