B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003202125 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 157/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2791 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 1 o, a), van de wet van 21 februari 2003 « tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bi Het Arbitragehof, be

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003003556 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de so type koninklijk besluit prom. 16/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003003567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003003544 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de heer Henri Bernard, Secretaris-generaal bij het Nationaal Comité voor de Energie, met ingang van 1 augustus 2003 eervol ontslag uit zijn functies v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2004031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003202373 bron arbitragehof Bericht Rolnummer : 2534 Bij beschikking van 26 november 2003 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffier

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003202350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 tot vaststelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003202147 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2003, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003202342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor hulpverlening aan gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003202352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een afgevaardigde op het directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003002201 bron regie der gebouwen Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 december 2003, bladzijde 58749, gelieve in de **** en **** tekst 1 **** alinea «*****» te lezen, in plaats van « ...de heer ****, **** . **** type erratum prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003036275 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Erratum Belgisch Staatsblad van 12 september 2003, bl. 45809, . Een koninklijk besluit van 23 oktober 2003 bepaalt dat de vermelding « Spelend lid van de Koninklijke Fanfare De Moedige (...) type erratum prom. 17/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2004009009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bestemming van de archieven van de opgeheven militaire gerechten en tot vaststelling van verschillende maatregelen en wijzigingen betreffende het College van Procureurs-generaal. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003031642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1991 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003031641 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1990

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003, werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heren : Philippe Gosse, Ouffet; Redy Meyers, Brasschaat; Robert Van den broeck, Ridder De heren : Edmond Clin

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003202123 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 151/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2502 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2002 « houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend d Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003202124 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 152/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2541 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2002 houdende invoering van het nultarief inzake het kijk- en luistergeld, ing Het Arbitra

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 13/01/2004 numac 2003011614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^