B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1, 2, 3

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2003, is aan de heer Dekempeneer, Herman, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 20 juni 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2003, is aan de heer Hoebeek, Roger, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 7 juni 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgeve Belanghe type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 14/01/2004 numac 2004003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 14/01/2004 numac 2004003011 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2003, is aan de heer Vandewijngaerden, Fernand, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 17 maart 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200056 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 6 november 2003 wordt Mevr. Daphné Laffineuse met ingang van 16 november 2003 tot de proeftijd toegelaten als attaché. Bij ministerieel besluit van 28 november 2003 wordt Mevr. Valérie Warscotte me type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200054 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 28 november 2003 wordt de heer Bernard Hannut met ingang van 16 september 2002 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 1 december 2003 wordt de heer Patrick Ronvaux met ing Bij ministerie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004200058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004200050 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de oriëntatieraad van de "Office de Promotion des Voies navigables" type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004200052 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een oriëntatieraad bij de « Office de Promotion des Voies navigables »

decreet

type decreet prom. 17/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sectoren houdende diverse bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200010 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 31 oktober 2003 in zake het openbaar ministerie en M.-C. Chamart tegen V. Arnault en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van « Sche type bericht prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200011 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 november Die zaa

document

type document prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004020005 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 15 januari 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Gezondheid Mondelinge vraag van de heer Dominiek Lootens-Stael (N) aan de heren J(...) Mondelinge vraag van de heer Erik Arckens (N) aan de heren Jos Chabert e type document prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004020004 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda woensdag 14 januari 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpella(...) - Mondelinge vraag van de heer Benoît Cerexhe (F) aan de heer Jos Chabe

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031645 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031646 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031644 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2003

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 2 december 2003, wordt de heer Stratsaert, Philippe, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Charleroi.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004200028 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 4 november 2003 in zake het openbaar ministerie en het Waalse Gewest tegen A. Viellevoye, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige Kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 december 2003, de heer Paul Menton, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg va

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003041903 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas www.treasury.fgov.be/interdeponl Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Lijst der in de loop van het jaar 2004 door verval van rechten getroffen consignaties Centrale Kas - 3

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2004

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004029002 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2004 Voorzitter : Franck, Georges, erehoogleraar van de « U.Lg », place de Bronckart 14, 4000 Luik. Vast secretaris : de Scoville, Albert, emeritus hoogleraar van Eers

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en **** (****03036). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen te Brussel en Waals-Brabant, rang 30 (AFG02814). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage. 393. Mou(...) 394. De Wi type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjuncten voor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad . - Uitslagen. - Erratum In het officieel bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 339 van donderdag 25 september 2003, tweede ed(...) type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** industrieel ingenieurs **** (rang 10) voor de **** **** en Vervoer. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Smet(...) 2. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige eerste geschoold werkman elektriciteit voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. De Caluwé, Ronny(...) type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepsvaartinspecteur (m/v) (rang 10) voor het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer - FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG03014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating(...) 1. Van B type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch experten wegvoertuigen (rang BT1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG03017). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Van Loo, Tom, 3150 Haacht. 2.(...) 3. De Ridder type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige psychiatrisch verpleegkundigen , FOD Justitie (ANG03803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Peeters, Tom, 2400 Mol 2. Hendrikx, Jimmy, 3830 Wellen (...) 4. Schenck, Sofi type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio Henegouwen (rang 30) (AFG03002). - Uitslagen Bijvoegsel bij de lijst van de 42 eerste geslaagde kandidaten verschenen op 16 december 2003 : 43. Lorent,(...) 44. Carbo, type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio Namen en Luxemburg (rang 30) (AFG03003). - Uitslagen Bijvoegsel bij de lijst van de 36 eerste geslaagde kandidaten verschenen op 16 december 2003 : 37.(...) 38. Martin, type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003008194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio Luik (rang 30) (AFG03004). - Uitslagen Bijvoegsel bij de lijst van de 42 eerste geslaagde kandidaten verschenen op 16 december 2003 : 43. Cops, Alain, (...) 44. Vetcour

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2003054140 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Duterme, René Duterme, René Lucien Joseph Ghislain, echtgescheiden van Molemans, Hél Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 14/01/2004 numac 2004014006 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « 2004-FOR-LIFE » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « 2004-FOR-LIFE », een - v
^