B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009007 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Erratum Belgisch **** ****. 4 van 6 januari 2004, bladzijde 222, **** tekst van het koninklijk besluit van 9 december 2003, aan de heer **** ****, **** type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 3 december 2003 en in uitvoering van artike Interpretatie type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003009956 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 november 2003 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 3 december 2003 en in uitvoering van artikel 2 Interpreta type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, komt bijeen op maandag 19 januari 2004, te 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via Wetstraat 16 Agenda type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004018001 bron federale kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Vacature van een ambt van rechter bij het Arbitragehof Het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004 maakte een vacature bekend van Franstalig rechter bij het Arbitragehof. De lijst van twee kandidaten zal worden voorgedragen door de Kamer van In de vaca type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004, genomen in toepassing van artikel 78, type wet prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 121.34 Dit bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009003 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd maart 2004 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologat(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003578 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003201688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1998 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de beschutte werkplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003011602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 november 2003 wordt met ingang van 1 november 2002, op zijn aanvraag, aan de heer Christophe Demunter, geboren op 3 april 1971, ontslag uit zijn ambt van statisticus verleend.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003, wordt Dokter Lefebvre, Chantal, van Sint-Lambrechts-Woluwe, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als gene type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de stomatologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003, wordt Dokter Mahy, Pierre, van Sint-Lambrechts-Woluwe, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 26 november 2003 worden de cursussen van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid o Bij mi type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004022013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van een aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003, wordt Dokter Parizel, Paul, van Berchem, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneeshe type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009012 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 januari 2004 is het verzoek tot associatie van de heer Logghe, F., notaris ter standplaats Menen, en van Mevr. Staessens, S., kandidaat-notaris, om de associatie « Logghe-Staessens », ter standplaats Mene Mevr. type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003 wordt Dokter Stockmans Filip, van Heule, doctor in de genees-, hee type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003023020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003, wordt Dokter Beckers, Albert, van Pepinster, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 2003, wordt Dokter Verellen, Gaston, van Sint-Lambrechts-Woluwe, doctor in de genees-, heel- en verloskund

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200069 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

decreet

type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200045 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende het behoud van trekwatervogels in Afrika en Eurazië en met de bijlagen erbij, gedaan te Den Haag op 15 augustus 1996 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200066 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Litouwen, enerzijds, en de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest, anderzijds, opgemaakt te Vilnius op 2 oktober 2002 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200067 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Regering van de Socialistische Republiek V type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200057 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij de Conventie voor de Bescherming van de Mensenrechten en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Rome op 4 november 2000 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200063 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 18 november 2002 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200065 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, opgemaakt te Riga op 12 juli 2002 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200059 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake zware metalen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200060 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200062 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, type decreet prom. 04/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004200055 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003018109 bron wetgevende assemblees Bericht Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het manda type bericht prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004200027 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 november 2003 in zake G. De Fleurquin en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 1 decem « Schen

erratum

type erratum prom. 05/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en leden Bij koninklijk besluit van 5 december 2003, wordt benoemd voor een t Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003023119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzi Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2003202265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, dat in werking treedt op 1 oktober 2003, wordt aan de heer Baeck, Karel, de managementfunctie van administrateur-generaal toegekend. Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009014 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele : 1; - griffier bij de politierechtbank te Mechelen : 1, vanaf 1 februari 2004; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanl - opsteller b type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, bladzijde 62437, regel 15, is de vacante plaats van beambte bij het parket van het hof van beroep te Bergen, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2004 numac 2004009013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2003, in werking tredend op 31 januari 2004, is de heer De Rop, R., hoofdgriffier van de politierechtbank te Vilvoorde, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op p Bij konink
^