B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2000 pub. 16/01/2004 numac 2002015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 27 september 1999, bij de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Brussel op 19 oktobe type wet prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2003202377 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 165/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2511 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 62 tot 65 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, ingesteld door de v.z.w. Be Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk met betrekking tot de Codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten bedoeld bij artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volk type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003012414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf type koninklijk besluit prom. 21/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003021254 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap van bestuursgebouwen voor de overgedragen diensten van de Provinciale Gouvernementen type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003009936 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003021252 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht van industriezones van de Staat naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003021253 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van het domein « Beauvoorde » te Veurne door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003021251 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het sportcentrum « L'Hydrion » te Aarlen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003003557 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1993 houdende aanwijzing van de leden, van de voorzitter, van de rapporteur en van de secretarissen van de afdeling « Rekeningsstelsel » en van de afdeling « Aanpassing van type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003011612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004003018 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene dat het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 » aanvult

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003036277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gelijkstelling van voorzieningen, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege erkende voorzieningen

decreet

type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200048 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200043 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200049 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, en met de type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200053 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Litouwen, enerzijds, en de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest, anderzijds, type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200051 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, opgemaakt te Rig type decreet prom. 04/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004200046 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met het Protocol nr. 12 bij de Conventie voor de Bescherming van de Mensenrechten en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Rome op 4 november 2000

protocol

type protocol prom. 13/12/2000 pub. 16/01/2004 numac 2002015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Vergelijk tot wijziging van het aanvullend protocol bij het maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo

document

type document prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2003021245 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Benoemingen. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoeming. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschi Konink

erratum

type erratum prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004021003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2004200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Luik. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 7 van 8 januari 2004, pagina 619, in Nederlandse tekst : Het aangekondigde bericht (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2004009001 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2004 Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Ne De kand

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2003007330 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4775 van 18 december 2003 wordt de heer P. Calbeau, van de Franse taalrol, op 1 maart 2003 door verhoging in graad tot adviseur-generaal, bevorderd. Een beroep, tot nietigverklaring va

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 16/01/2004 numac 2004014007 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « WENSKAARTEN » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « WENSKAARTEN », een door - v
^