B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 19/01/2004 numac 2004003022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004003013 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004000913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Uitvoerende Kamer van de Nederlandse taalrol en van de Uitvoerende Kamer van de Franse taalrol van het Beroepsinstituut van vastgoed-makelaars en opheffing van h type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Uitvoerende Kamer van de Nederlandse taalrol en van de Uitvoerende Kamer van de Franse taalrol van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten en type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004 en 2 type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004035017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijsturing van het reductieprogramma ter vermindering van de verontreiniging door gevaarlijke stoffen zoals vastgesteld in artikel 2.3.6.1., § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algeme

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003036272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

decreet

type decreet prom. 04/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004200061 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1997 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004200064 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1998

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/01/2004 numac 2003202370 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 164/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2462 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 87 tot 94 en 168 van de programmawet van 30 december 2001, ingesteld door de b.v.b.a. Centre de médecine et de di Het Arbitr

erratum

type erratum prom. 09/01/2004 pub. 19/01/2004 numac 2004012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/01/2004 numac 2003202040 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 Rolnummer 2525 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Arbit samengesteld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/09/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003014203 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Shoot », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^