B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003015103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI type wet prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2003202183 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 141/2003 van 29 oktober 2003 Rolnummer 2564 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 287 van de Nieuwe Gemeentewet en de artikelen 24 en 52 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de toeristische attracties type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009019 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgevingen, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Opheffing van een plaats kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is een plaats van kerkbedienaar bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw, type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009018 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgevingen, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Erkenning van een plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 is een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een zev type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 197

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 20/01/2004 numac 2004022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 26/09/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004200071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen op alle vissoorten, met uitzondering van de forel, wordt toegelaten tijdens de maanden oktober, november en december 2003, 2004 en 2005 in de vijvers van Serainchamp en "La Trapperie" (Habay-la-Vieille) alsook in h type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003011606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2004 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009017 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgevingen, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst in België Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 worden de heren Paul Yiend en Peter Tilley, kap type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009025 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004 : - wordt een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid-kandidaat-notaris van het Adviescomité van Notarissen voor de provincie : Waals-Brabant : - als effectief lid : Henegouwen : -

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004200073 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissies voor de instandhouding van de Natura 2000-sites type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004200074 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de aangifte van het toevallig vangen of doden van een strikt beschermde diersoort

decreet

type decreet prom. 17/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004018002 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het gemeentebestuur van Kortenaken heeft op 16 december 2003 een vordering tot schorsing Deze za

arrest

type arrest prom. 11/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende de percelen gelegen langs de Passerstraat 17 tot 41, gekadastreerd geweest in de 4e afdeling van Anderlecht, sectie B, nr. 133/s/9, nr. 139/L/9 en nr. 139/p en in de 3e afdeling van Sint-Jans-Molenbeek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009024 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Andries, J.-B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen tot de functie van advocaat-g Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004009026 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2004 : - is de heer Lahousse, M., eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootkruis in de de Kroonorde; - is de heer Decrock, W., emeritus eers - is de heer

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004041301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004042001 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004200034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 werd de erkenning van het Centrum voor Toegepast Onderzoek, Voskenslaan 270, te 9000 Ge(...) Meting van oplosbare en onoplosbare metal

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2003202372 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 173/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2607 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 11 juli 2002 tot verruiming van de nationaliteitsvoo Het Arbitra

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004020007 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 23 januari 2004, na afloop van punt 4 van de agenda van de Raad 1. Inoverwegingneming. Voorstel van resolutie (van Mevr. Dominique Braeckman(...) 2. Dringende vragen (*). (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 20/01/2004 numac 2004020006 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 23 januari 2004, om 9 u. 30 m. en 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. Voorstel (van de heer Denis Grimberghs) tot oprichting van een parlem(...) 2. Voorstel van resolutie. Voorstel van resolutie (van de heer Jean-P
^