B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003023126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2004-2005 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commi 1. PA type wet prom. 07/02/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 oktober 1998 (2) type wet prom. 11/01/2002 pub. 21/01/2004 numac 2002015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007312 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van de **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4734 van 20 november 2003, worden de hierna genoemde **** op 31 december 2003 als beroepsofficier opgenomen. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007329 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4766 van 11 december 2003, wordt het Kruis van Commandeur in de ****, postuum verleend aan luitenant-kolonel vlieger ****. ****. Dit ereteken wordt ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007317 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 4745 van 30 november 2003 : Landmacht De leerlingen van de 140**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire ****, ****. Bourgeois en ****. **** **** De type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007324 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** **** koninklijk besluit ****. 4756 van 3 december 2003, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-**** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. De Loof en ****. Pels type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003002202 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2003 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer De Bondt, Ghislain L.I., ingenieur. Ridder de heer Lormans, Guillaume M.A.V., technisch deskundige; de Zij zullen het burgerlijk eretek type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verlenen van machtiging aan een gewestelijke instelling van openbaar nut voor gemeenschappelijk vervoer om zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van motorrijtuigen die haar toebehoren of op haar naam zijn ingeschreven kunn Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004009028 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 december 2002, dat in werking treedt op 10 juli 2003, is aan de heer Van Elder, C., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eigenbrakel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eers Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007315 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4742 van 30 november 2003, neemt luitenant ****. ****, **** als luitenant op 26 september 2000. Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant ****. **** **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007309 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Aanstelling in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 4731 van 20 november 2003, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-aanvullingsofficieren D. Gobyn en Th. Rucquoy, op 27 juni 2003, aangesteld in de graad van onde type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007323 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4755 van 3 december 2003, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie der beroepsofficieren van de luchtmacht bekleedt, aangeboden door **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007327 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4762 van 11 december 2003, wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. ****, op 31 december 2003 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007305 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 4713 van 9 november 2003 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 april 2004 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007311 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4733 van 20 november 2003, wordt luitenantvlieger S. Yansenne, van het korps van het varend personeel, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit overgeplaatst naar Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007316 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4744 van 30 november 2003, wordt luitenant C. Bouviez van het korps van transmissietroepen, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst naar het kor Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007325 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 4757 van 3 december 2003, wordt aanvullingskapitein-commandant G. Cailliau met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het reservekader op 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 9 januari 2004, wordt de heer Van Ginneken, Luc aangesteld in de graad van hoofdcommissaris van politie in de politiezone Gent. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007322 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 4752 van 3 december 2003, wordt kapitein-commandant aanvullingsofficier M. Cuypers, op 1 januari 2004, ten tijdelijke titel voor de duur van twee jaar op anciënniteitspensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007310 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 4732 van 20 november 2003, wordt luitenant ****. ****, op 29 september 2003, aangesteld in het ambt van repetitor in het kader van het militair onderwijzend personeel van type koninklijk besluit prom. 09/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003023120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1990 tot vaststelling van de lijst van de weefsels van menselijke oorsprong waarvoor in de afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen in 2003 te dekken en meer in het bijzonder de bijkomende gepresteerde uren en de gerealiseerde investeringen in het kader van d type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 21/01/2004 numac 2003000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 september 2003 waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandr type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000904 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-52-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot dekking van uitgaven van allerhande aard betreffende het stemrecht van d type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële tussenkomst te kunnen genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van de criminaliteit gedurende de Europese Toppen en andere initiat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003023141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het inlichtingsformulier nodig voor de aanvraag van een zelfstandigheidsverklaring door bepaalde kunstenaars type ministerieel besluit prom. 19/01/2004 pub. 21/01/2004 numac 2004022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004200070 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 23 september 2003 wordt op 23 september 2003 een vergunning voor elektriciteitslevering verleend aan de vennootschap WattPlus N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Noordersingel 19, te 2140 An Bij mini type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007308 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 85573 van 24 november 2003 : **** **** militair administrateur ****. Van Bussel, op 13 mei 2003 ontslagen uit het ambt van commandant van de militaire Wordt luit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Vlaams Kenniscentrum PPS" type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale ce type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003035073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende geschillenberaadslaging met betrekking tot de uitbetaling van verwijlinteresten aan de N.V. G.E.T. te Malle type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2003-2004

decreet

type decreet prom. 17/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het behoud van het archeologisch erfgoed , gedaan te La Valetta, op 16 januari 1992 (1) type decreet prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 5 en d type decreet prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035072 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, en de Slotakte, ond type decreet prom. 27/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004200078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake de milieuopleiding type decreet prom. 12/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004020008 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 21 januari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Interpellatie van de(...) - Ontwerp van ordonnantie betreffende enkele bepalingen inzake ruimt type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007326 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4760 van 4 december 2003, wordt onderluitenant N. Dezy, op 26 september 2003 benoemd in de graad van luitenant, in het korps van de infanterie.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004009029 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Eupen : 1, vanaf 1 mei 2004 ; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Tongeren : 1, vanaf 1 augustus 2004; - Dendermonde : 1;(...) - beambte bij d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007328 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4763 van 11 december 2003 : Luchtmacht De kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, worden op 26 september 2003 benoemd in de graad van ****. ****,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004009030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 9 januari 2004 is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : Mevr. Bouffioulx, F., beambte op arbeidsovereenkom Mevr. Del

verslag

type verslag prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004020009 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 21 januari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken Achtste verslag over « De staat van de armoede in het Brussels Hoofdstedel(...) Rapporteur : Mevr. Dominique Braeckman. - Voortzetting van de bespr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003007314 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4740 van 30 november 2003, wordt Mevr. Ann Ottenbourg, houder van het diploma van licentiaat in de Germaanse filologie en het getuigschrift geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwi Bij kon

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003015236 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 2 december 2003 heeft de heer Mohamed Lofti Amor de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Beroepsconsul, waarnemer van het Consulaat-generaal van Tunesië te Brussel uit te oefenen, met als consulair re type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2003015242 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 2 december 2003 heeft de heer José Adrien Gustaaf Cajot de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Hasselt uit te oefenen, met als consulair ressort de provin

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0001 : Benglad Holdings Belgium N.V./groep Blagden Packaging Op 9 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004003025 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (v(...) Straat « des Ateliers », een grond voor een oppervl type document - btw prom. -- pub. 21/01/2004 numac 2004003024 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vro(...) Straat Mallavée, een perceel grond (weg), voor een op
^