B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/11/2002 pub. 22/01/2004 numac 2003015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 (2) type wet prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004009022 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2003 is machtiging verleend aan : Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****(...) beiden wonende te Sint-La

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004200007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot uitvoering van artikel 94octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 5 augustus 2003 met betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004003009 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 januari 2003 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperk type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004003010 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003035070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200093 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 15 december 2003 wordt de heer Pol Dehoux, met ingang van 23 oktober 2003, op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 15 december 2003 wordt de heer Serge Bij ministerie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003035074 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten voor het begrotingsjaar 2003 ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004035064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 augustus 2000 inzake het tehuis van het gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004200092 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale begeleiding inzake energie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/07/2002 pub. 22/01/2004 numac 2003000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-01 inzake de uitoefening van de bewakingsactiviteit "beheer van volgsystemen". - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/05/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning « de d type bericht prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning In arti

document

type document prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004020011 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergadering Agenda Vrijdag 23 januari 2004, van 12 u. 30 m. tot 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 101) (*) Externe Betrekkingen en Algemene Zaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003202346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 januari 1999 tot bepaling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor positieve discriminatie, bij toepassing va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004200008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de termijn voor adviesverstrekking van de Directieraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200013 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2003, wordt op 1 januari 2004 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Claude Thibaut, directeur. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachti

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004022040 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Promoties. - Mutaties. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, tweede editie, bladzijde 761, moet er gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2003, de heer Fourez, Roland, ingenieur, wordt, met inga

beschikking

type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake hulpverlening, gedaan te Londen op 28 april 1989 type beschikking prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200145 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 12 januari 2004 werd de heer Robert Haesevoets, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 12 januari 200 type beschikking prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004200144 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 12 januari 2004 werd de heer Walter Martens, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 12 januari 2004, type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1989

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004009034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 is de heer Bruynseraede, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Het beroep tot nietigverklar type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004009035 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004, dat in werking treedt op 29 februari 2004, is aan de heer Van Rooy, H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. Het is hem Bij konin

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004003016 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 555 van 19 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004003014 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 443 van 10 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 22/01/2004 numac 2004003015 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 571 van 19 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^