B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003202374 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 144/2003 van 5 november 2003 Rolnummer 2516 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 61, type wet prom. 10/02/2000 pub. 23/01/2004 numac 2000015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met type wet prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inza

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003023138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Overname goedgekeurd. - Einde van erkenning Bij koninklijk besluit van 18 november 2003 wordt de overname, op 1 januari 2004, van de rechten en verplichtingen van de V.Z.W. « De Interfederale - Vrij Op dez type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003202145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die sanitaire artikelen, faience en porselein vervaardi type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004011001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Commissaris-generaal der Regering bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid en houdende benoeming tot dit ambt type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004011002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003011610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2003 wordt Mevr. Vanhove, Cindy, adjunct-adviseur bij de Diensten Secretariaat en Logistieke Diensten - Administratieve en Logistieke pool, op haar verzoek ontslagen uit haar functies, type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003012804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk res

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. 23/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004009011 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2003 tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie behoren en tot va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002 betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een vakantiegeld en eindejaarstoelage aan de provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijk ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 tot gelijkstelling van bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot de ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen

decreet

type decreet prom. 27/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004200103 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake de steun voor de schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap type decreet prom. 05/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods, wat de bootmannen betreft type decreet prom. 12/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004035011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type decreet prom. 13/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004200105 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenscha

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004200084 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 1. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 30 en 31 oktober, 3, 4, 5, 7, 8, 12 en 13 november 2003 ter post aangetekende bri 2. Bij v type bericht prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004200035 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 december 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 december b. Bij v

document

type document prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003021246 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van de "Opdracht AGORA" binnen het Federale Wetenschaps Het Federale Wetensc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Office de Réadaptation sociale », rue Léon Bernus 27, te 6000 Charleroi, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Char type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Service d'Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement de Verviers", rue de la Chapelle 69, te 4800 Verviers, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Service laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes de la Province de Luxembourg", Place Communale 21-25, te 6800 Libramont, als dienst voor sociale hulpverlening aan de ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003202355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Service laïque d'Aide aux Justiciables de la Province de Hainaut", rue de la Citadelle 135, te 7500 Doornik, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Aide et Reclassement", rue Rioul 22, te 4500 Hoei, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Hoei type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « La Touline », rue Sainte-Anne 2, te 1400 Nijvel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Nijvel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Service d'Aide sociale aux Détenus de l'Arrondissement d'Arlon », Cité administrative de l'Etat, place des Fusillés, te 6700 Aarlen, als dienst voor sociale hulpverlening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Autrement", Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Brussel-I type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Service laïque d'Aide aux Justiciables de la Province de Namur », rue P.-J. Lion 3, te 5500 Dinant, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het recht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Service laïque d'Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement judiciaire de Bruxelles-II », Ducpetiauxlaan 148, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Aide sociale aux Justiciables" En Féronstrée 129, te 4000 Luik, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Luik-I type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Résilience », chaussée du Roeulx 51D , te 7000 Bergen, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Bergen

erratum

type erratum prom. 11/07/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003023103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003035057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : - de heer Dirk De Rijck , afdelingshoofd belast met een mandaat; ranginneming (...) - de heer Hendrikus Vermeule

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004009039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, bl. 62437, regel 12, is de vacante plaats van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, vanaf 1 juli 2004, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004009037 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2003, is de heer Conrardy, J., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004009038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 januari 2004 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ukkel, van Mevr. Van Weghe, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie v Dit besl

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003202375 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 145/2003 van 5 november 2003 Rolnummer 2614 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2003015246 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 . - Bekrachtiging door het Groothertogdom Luxemburg. - Inwerkingtreding van het Protocol Op 9 december 2003 is bij de Federale Over(...) Zoals

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/01/2004 numac 2004043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/09/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004014016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Shoot », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum type document betreffende de nationale loterij prom. 23/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004003007 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2003
^