B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004003026 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004200019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003, is aan de heer Weynand, Raymond, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 19 september 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als w type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2004022012 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en tot vaststelling van het presentiegeld als type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004200117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2003 wordt de heer Yvon Loyaerts bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 19 november 2003 wordt de heer André Marthoz benoemd tot Officier in de Kroonord Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de ar type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van het bedrag, de toe type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veilighe type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 12 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de risicogroepen in de metaalse type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste en tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2003 pub. 26/01/2004 numac 2004200109 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende toepassing van het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de verordeningen nr. 2081 type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 26/01/2004 numac 2004200113 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de rondreis- en verblijfkosten van de leden van de Commissies Behoud van de sites Natura 2000 type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 26/01/2004 numac 2004200141 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de inhoud van het actieve beheerscontract type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 26/01/2004 numac 2004200112 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor het overleg voorafgaand aan de uitwerking van de contracten van actief beheer en de vaststelling van niet-uitvoering van de maatregelen van actief beheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004003027 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2003202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van de heer Victor Billon De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004009044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 januari 2004 : - is Mevr. Tassin, G.M.R., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Tassin, G.M.J.V., advocaat, benoemd tot rechter in de recht Het beroep t type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004009042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 is Mevr. De Loore, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004022022 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 wordt Mevr. De Pauw, Natasja C.A., met ingang van 1 september 2003, in vast dienstverband benoemd in de graad van industrieel ingenieur bij het Federaal Age

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2003009948 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 323 10 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2148/2003 van de Raad van 5 december 2003 houdende rectif(...) Verordening (EG) nr. 214

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/10/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003031532 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot benoeming van leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2004009043 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De aanwijzing van Mevr. Kevers, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 oktober 2003.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/01/2004 numac 2003202376 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 Rolnummer 2576 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3 o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Het Arbitragehof, sa
^