B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004007001 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2004 type wet prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2003202035 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 136/2003 van 22 oktober 2003 Rolnummer 2526 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de besluitwet van 29 december 1945 « houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op den openbaren weg », gesteld door Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt aan de voorzorgsinstelling « Avéro Belgium Insurance Pension Fund » , onde(...) Dit besluit treedt in werking van type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003201599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds Solvin/Zandvliet » , vereniging(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en het administratief statuut van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en zijn adjuncten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004021010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Ingrid Bracke en van Mevr. Saskia Weemaes, attachees, dat ten einde loopt op Bij konink type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten v type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 14 november 2000 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 19 dece type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot toekenning van een bijkomende aanvullende vergoeding pensioen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 14 november 2000 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 19 dece type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200116 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 december 2003 wordt de N.V. Argentia vanaf 15 december 2003 voor twee jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 15 dece Bij ministeri

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen

decreet

type decreet prom. 27/11/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004200111 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/01/2004 pub. 27/01/2004 numac 2004009048 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200137 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 november 2003 in zake de n.v. Compagnie européenne de constructions immobilières tegen het Brusselse Hoofstedelijke Gewest, waa « Sch type bericht prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200136 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 november 2003 in zake L. Pierre, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 19 november 2003, heeft « Schen type bericht prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200139 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 4 december 2003 in zake de c.v.b.a. Intercommunale Vereniging Land van Aalst tegen de gemeente Sint-Lievens-Houtem, waarvan de exp « Sche

document

type document prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200115 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 december 2003, dat in werking treedt op 15 december 2003, wordt de heer Alain Denis, industrieel ingenieur, districtchef met admi Bij bes

beschikking

type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003031608 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003031648 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen I, II en III, ondertekend te Montreal op 29 februari 2000 type beschikking prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004020015 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 27 januari 2004, om 9 u. 30 m. (Een lichte maaltijd zal worden aangeboden) (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206) (*) Com(...) - Ontwerp van ordonnantie tot aanvulling van de ordonnantie van 17 juli

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2003, is de heer Vandevyver, Pascal, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Christ type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden. Bij koninklijk besluit van 19 dece

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004007002 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat - reservevrijwilligers 2004 1. In 2004 wordt een werving van kandidaat reservevrijwilliger georganiseerd. 2. Inschrijvingen. a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een Defensiehuis. b) De voorwaa 3. Programma van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004200138 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 20 november 2003 in zake het openbaar ministerie en M.-F. Honorez tegen J. Petit en in zake J. Petit tegen de n.v. A.G.F. Belgium « Schen

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/01/2004 numac 2004095012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van De door de Co
^