B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009033 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 december 2003 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** om, behoudens ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004021015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2003202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van gereedschapsmachines voor de schroefdraad van buizen en moffen voor de petroleumindustrie, gelegen in de streek van het Centrum en die onder he type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004002001 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 30 november 2003, wordt de heer Benoit, Philippe, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004200090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2003023151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 december 2003, wordt met ingang van 1 januari 2004, aan de heer Joseph Delmal, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-administra De heer type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004022014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Namen type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003023113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009047 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 wordt met, ingang van 1 oktober 2003, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Meeus, Jacques, eerstaanwezend directeur bij h Hij word type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004 en 25 december 2004 (1) type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot indexering van de loonplafonds voor de vergoeding, toegekend aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders, om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Frans type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003003585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2003000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging type koninklijk besluit prom. 13/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert belast zijn type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van niveau 1 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Programmeringscommissie voor de brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004022025 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 19/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit in uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte en van de uitvoeringsbesluiten van 9 januari 2004 type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 22/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003011620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004009027 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004003032 bron federale overheidsdienst financien Bericht De natuurlijke personen die dit wensen kunnen vanaf 16 januari 2004 een eenmalige bevrijdende aangifte indienen teneinde de belastingtoestand recht te zetten met betrekking tot sommen, kapitalen of roerende waarden die hun eigen belastin Zij die

document

type document prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004020016 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Addendum Woensdag 28 januari 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Hoorzitting van de (...) (*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 33.1 a en b van het R type document prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004040610 bron federale overheidsdienst financien Toestand op 31 oktober 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtransport Het schriftelijk ge type document prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004095013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Fusie door overneming tussen ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de verzekeringscontracten van de onder Deze fusie doo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009056 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt de heer Pieter Chantrain, met ingang van 1 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestu Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009054 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt de heer Alexander Van Liempt, met ingang van 1 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal B Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009051 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt Mevr. Cynthia Van Driessche, met ingang van 2 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Be Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009052 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt de heer Christian Kalenga Kabwanga, met ingang van 24 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Franse taalkader van het Cen Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009055 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt Mevr. Berlinda Raeyen, met ingang van 1 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van vertaler-revisor in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 30 november 2003 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Mevr. : J. B type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009053 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 wordt de heer Bert Vermeulen, met ingang van 1 juli 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur Overeenk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004 : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheerscomi - wordt Mevr

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004000016 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een secretaris-boekhouder (niveau 2+ of B) voor onmiddellijke ind(...) De aa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 is de heer vander Straeten, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004009050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2003 is de aanwijzing van de heer Bernard, P., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 25 jan Het bero

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004022026 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt de heer Wierinck, Koen met ingang van 19 augustus 2003 in vast dienstverband benoemd in de graad van gezondheidsinspecteur bij het Federaal Agentschap type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2003023146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal-inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 17 december 2003 wordt de heer De Coninck, Paul, met Het bero

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef loodsen (niveau A) voor de DAB Loodswezen, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref : ANV04002) Na de(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de DAB Loodswezen, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref : ANV0(...) Na deze selectie

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/01/2004 numac 2004011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0004 : Katoen Natie N.V., Kallo Industries N.V. en Sonja N.V./ C.V.B.A. Riga Hold en B.V.B.A. Riga Logistics Op 19 januari 2004 Volgens
^