B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009016 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 december 2003 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende (...) **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003002200 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009046 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 14 januari 2004, dat in werking treedt op 1 februari 2004, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Guy Navez, adjunct-adviseur. Het is hem vergund zijn pensioena type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 198 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004009010 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector van type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de ri type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers aan het "Sociaa type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van het bedrag van de werkge type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de arbeidstijden voor he type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, dat in werking treedt op 22 oktober 2003 : wordt Mevr. Giuseppina DESIMONE, te Bergen, als vertegen Paritair Com

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200172 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 15 december 2003, dat in werking treedt op de dag van zijn ondertekening, worden de volgende verenigingen erkend : - de « Filière lait et produits laitiers wallonne », de facto vereniging, als raad voor - de « type ministerieel besluit prom. 07/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden tot toekenning van een financiële ondersteuning aan door« 3Kind en Gezin » erkende kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang voor het realiseren van flexibele opvang ter uitvoering van h type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004031012 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg. - Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 16 december 2003 wordt het dagcentrum « Le Potelier »; Wimpelbergstraat 195-197, 1120 Brussel, erkend van 1 januari 2002 tot 31 decemb Bij mi type ministerieel besluit prom. 18/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het ministerieel besluit van 18 november 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investerin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035085 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne de Financement et de Garantie des petites et moyennes Entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200114 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004027001 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 04/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200178 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest type decreet prom. 21/11/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 18/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200166 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2004200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële omzendbrief betreffende de toepassing van het gezondheidstoezicht op stagiairs

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200168 bron ministerie van het waalse gewest Bericht Aanwijzing van de beheerders van gasdistributienetten In het kader van de tenuitvoerlegging van artikel 69 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt verzoekt de Minister van Energie de g De dist type bericht prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200153 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij drie vonnissen van 17 november 2003 in zake respectievelijk P. Lalaleo Armendariz en G. Lopez Cordova tegen het openbaar centrum voor maatsch « Is ar type bericht prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200155 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 november 2003 in zake de n.v. KBC Bank tegen D. Bohn en L. Franssen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « de ar

erratum

type erratum prom. 18/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastdtelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 januari 2004 is Mevr. Lecollier, S., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Zij wordt gelijktijdig Het beroep

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004200154 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 14 november 2003 in zake de n.v. « Société européenne de carburant - SECA » tegen de provincie Namen, waarvan de expeditie ter gri «

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning. - EF 2003 - 0004 - A Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de N.V. Electrabel, die gevestigd is Regentla

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009060 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 125.570 van 21 november 2003 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 13 november 2002 houdende de benoeming van Patrick Louwet tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement te type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009059 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 125.569 van 21 november 2003 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 13 november 2002 houdende de benoeming van Luc Beulen tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement te Lui type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004009061 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 125.571 van 21 november 2003 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 13 november 2002 houdende de benoeming van Jacques Eraerts tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 29/01/2004 numac 2004011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2004 respectievelijk vastgestel Iga = 0
^