B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2003202371 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 166/2003 van 17 december 2003 Rolnummers 2513 en 2515 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit he Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördine type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 23 december 2003, wordt, de heer Patrick Brusten, inspecteur fiscale administratie bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 december 2003, via vrijwillige mobilite Overe type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003202242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009069 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 januari 2004 is de standplaats van de heer Van Roy, Y., notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik, op verzoek van de titularis, overgebracht van Pecq naar Estaimpuis . Het beroep t(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003202271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de b type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2001-2 type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 betreffende de benoeming van de leden van de Beheerraad van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003201598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en u type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003003566 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003023137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering belast met het bestur type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004014009 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003023101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004200042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 december 2003 wordt de heer Lucas Somers, sociaal inspecteur, met ingang van 1 juli 2003 door verhoging in graad bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur. Een beroep tot n type koninklijk besluit prom. 26/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch instituut voor post en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003 wordt, met ingang van 1 maart 2004, de heer Jean-Pierre Roobrouck, adjunct-adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2003000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 november 2003, is de heer Geysen, François, adjunct adviseur, m.i.v. 1 augustus 2003 bevorderd tot de graad van adviseur bij de FOD Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlandse taalkad Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 11 december 2003 wordt de heer Werner Weymeersch, auditeur bij de Raad van State, voor een periode van één jaar, bij de beleidscel van de Minister van Binnenlandse Zaken, gedetacheerd. type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004200165 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Bernissart, vanaf 22 december 2003, voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet v De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2003000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij Ministerieel besluit van 23 december 2003 wordt de heer Philippe Quertainmont, Staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van een wervingsexamen voor inspecteurs van type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis, § 1, 5de lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken - tarief 2004. - Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besl 1. A type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004003038 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/11/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en de individuele productiequota voor grindwinning voor 2004 en 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003035080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaat type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 27/10/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot het Samenwerkingsakkoord tussen de Duitstalige Gemeenschap van Belgïe en het Grothertogdom Luxemburg, ondertekend in Luxemburg op 19 november 2002 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Hongarije en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, ondertekend in Eupen op 9 december 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004200164 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 december 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 december 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004200025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2003 Koninklijke besluiten van 19 december 2003 Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : de heer Lamotte, Jean-Marie, adviseur-generaal bij het Departem Hij zal het burge type document prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009040 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 Voor de raadpleging van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige Kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 15 van 14 januari 2004, tweede uitgave, blz. 2107, bericht nr. 2004/00

arrest

type arrest prom. 12/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004035171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende wijziging van het besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 december 2003, worden benoemd voor een termijn 1° als

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009071 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004, bladzijde 2378, regel 13, is de vacante plaats van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, vanaf 1 oktober 2004, geannulee type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het arbeidshof te Brussel : 1 ; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 1 februari 2004; - o - beambte bij de griff

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, uitwerking hebbend met ingang van 1 december 2003, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Eycken, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procure Betrokk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009070 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 januari 2004, dat onmiddellijk in werking treedt, is het koninklijk besluit van 31 maart 2003, houdende de benoeming van de heer Lefebvre, P., advocaat, tot advocaat bij het Hof van Cassatie, inget Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004009073 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2004, bladzijde 3763, Franstalige tekst, regel 5, lezen : « Zanelli » i.p.v. « Zanelle ». In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2004, bladzijde 4418, regel 42, lezen «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004200104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 wordt Mevr. Christl Bolle, met ingang van 1 juli 2003, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 juli 2002.

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004041701 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 303e AANVULLING Bijwerking op 12 januari 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daare 1. nieuw geregistreerd

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verscheidene maatregelen inzake begrotingsfondsen, inning van schuldvorderingen, de RTBF, de deskundigen en commissarissen der rekeningen van de Regering, de « Ecole d'Administration publique » van de Franse Gemeenschap, het E

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2004 Voor de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0005 ECS/Sibelga Op 22 januari 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin va Volgens

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004054173 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Minne, Leon Leon Petrus Josephus Minne, ongehuwd, geboren te Boechout op 19 juni 1930 Alvorens te b

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/01/2004 numac 2004040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2004, 113,32 punten bedraagt, tegen Het gezo
^