B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004021007 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van de managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 werd met ingang van 28 september 2003 de heer Ghislain Merken aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004003041 bron federale overheidsdienst financien Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Bij koninklijk besluit van 2 december 2003 wordt een einde gesteld aan de detachering van de heer Belot, Jean, bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting, in Bij hetz type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003012807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffend type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot instelling van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voe type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003022999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Kas bij de openbare instellingen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 02/02/2004 numac 2004022076 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij herkauwers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 02/02/2004 numac 2004022075 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200198 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004200203 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 december 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 december Die zaak

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004200224 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 20 januari 2004 werd de heer Gustaaf Pasmans, ererechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 22 janu type beschikking prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004200225 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 20 januari 2004 werd de heer Armand Bellens, ererechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004009079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004200204 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 2 december 2003 in zake G. Van Volsem tegen W. Smets en J. Meulepas, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek " Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004022042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 wordt Mevr. Vincke, Elke, met ingang van 6 april 2003, in vast dienstverband benoemd in de graad van gezondheidsinspecteur bij het Federaal Agentschap voor d

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004095016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeri De door de Co type goedkeuringen prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004095015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgs-instellingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor De door de type goedkeuringen prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004095014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgs-instellingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor De door de

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004009081 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 11 december 2003, heeft de heer De Munck, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 02/02/2004 numac 2004003021 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen. - Sector kadaster. - Mutaties Bij besluite van 10 december 2003, worden de hierna vermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur bij de Administratie van het kadaster, Voor de
^