B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003009968 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004023131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt de heer De Muynck, Hendrik Julien, geneesheer bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2002, op zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003023130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt de heer Willekens, Gilbert Joseph, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid (...) De heer Wil type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt de heer Viseur, Jean-Claude Edmond Oscar Gh., adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt de heer Terwagne, Thierry, gezondheidsinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 september 20 De heer type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt Mevr. Masse, Marie-Odette Germaine Elisa E., werkleider geaggregeerde , bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgez(...) Mevr. Mass type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personnel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt Mevr. Labeau, Marguerite Emilienne Renilde, assistent , bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met i(...) Mevr. Lab type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de Carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003023100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt de heer Van Lierde, André Egide Henri, apotheker-directeur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 au De hee type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004200196 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 17 december 2003 krijgt de n.v. Electrabel Customer Solutions, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Regentlaan 8, te 1000 Brussel, een tijdelijke vergunning voor gaslevering tussen 17 december 2003 Bij mini type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004200175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 betreffende de buurtpreventie in de Waalse steden en gemeenten type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004200211 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen

decreet

type decreet prom. 04/12/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004200208 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. - Algemene directie. - Directie Politiebeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004200209 bron ministerie van het waalse gewest Bericht Overeenkomstig artikel 5, type bericht prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020021 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen BERICHT Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid De vergadering van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, voorzien op woensdag 4 februari 2004, om 9 u. 30 m., wordt afgel type bericht prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004003057 bron federale overheidsdienst financien Officieel bericht van de Minister van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-code 2710 00 69 Gepubliceerd met toepassing van artikel 10 van de programmawet van 5 augustus 2003. Op 3 f Overeenko

document

type document prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004095019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 18 december 2003, wordt de afst Deze besli type document prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004095017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomite van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 2003, - « Ongevallen

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 126.256 van de Raad van State van 10 december 2003 schorst de uitvoering van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Fed type arrest prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003023108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 125.359 van 17 november 2003 van de Raad van State schorst het ministerieel besluit van 7 april 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020024 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 4 februari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Deze bijeenroeping vervangt deze die vroeger is rondgedeeld Commissie voor de Sociale Zaken - Mondel(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Denis Grimberghs en Joël Riguell type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020023 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 4 februari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken - Mondelinge vraag van de heer Robert Delathouwer (N) aan de heren Eric To(...) - Ontwerp van ordonnantie inzake Hulpverlening aan jongeren. Aanwijzi type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004009086 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 12 januari 2004 werd de heer Haesevoets, R., ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, in het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen om het ambt van plaatsvervan Bij bes type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004009090 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 12 januari 2004 werden de heren Debande, J., Grisard, J.-F., Hollange, E. en Lehane, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om het ambt van plaatsvervangend type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004200241 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 16 januari 2004 werd de heer Henri Roegiers, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 16 januari 2004, het ambt va type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004009089 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 19 januari 2004 werd de heer Bousson, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank u Bij be type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004009088 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 20 januari 2004 werd de heer De Bruyn, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtb Bij be type beschikking prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004009087 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 20 januari 2004 werd de heer Bellens, A., ererechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt va Bij bes

verslag

type verslag prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020022 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 4 februari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Voorstel van ordonna(...) - Rapporteur : de heer Mohamed Azzouzi. - Voortzetting van de algeme

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt de heer Toussaint, Jean-François, met ingang van 1 juni 2003, op het Frans kader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd tot de graad van assistent bij de Wetensch type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003023150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt Mevr. Demarez, Myriam, met ingang van 1 augustus 2003, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel bij de Fede De datum type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt Mevr. Tignon, Marylène, met ingang van 1 juni 2003, benoemd in de hoedanigheid van assistent bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Centrum voor Onderzoek in D type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 1 december 2003 wordt de heer Decraemere, Henri, inspecteur-dierenarts, bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met ingang van 1 november 2003, via de type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003023078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2003 wordt de heer Trybou, Maarten, met ingang van 1 september 2003, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van ingenieur in de voorlopige cel van de Fede De datum type benoemingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004022027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 wordt de heer Thisse, Pierre, met ingang van 1 juli 2003, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker in de voorlopige cel van de Federale Overh De datum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004095018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van verzekeringscontracten Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 2003, w De door de Con

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2003202036 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/2003 van 22 oktober 2003 Rolnummer 2591 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4,

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020019 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 6 februari 2004 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel tot ordonnantie (van de heer Robe(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Dominique Braeckman en de heer Be type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004020020 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 februari 2004, om 9 u. 30. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel (van Mevr. Caroline Persoons en Mevr. Marion Lemesre) houde(...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Dominique Braeckman en de heer

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 04/02/2004 numac 2004011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0007 Suez-Tractebel S.A./Elia System Operator S.A. & Elia Asset S.A. Op 26 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededingin Volgens de a
^