B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004009020 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijk besluit van 19 december 2003 wordt de **** 1**** klasse voor 25 jaar dienst verleend aan Mevr. ****, ****, administratief deskundige bij de **** Overheidsdienst Kanselarij van de **** Minister. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 2003, wordt aan de heer Collette, Jean, op zijn verzoek, met ingang van 1 er mei 2004, ontslag verleend uit zijn ambt van korpschef van de lokale politi type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004021013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004 wordt de heer Pocket, Paul, administratief deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Hij neemt vana type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004 wordt aan de voorzorgsinstelling « Caisse autonome de Pensions de l'Association intercommunale pour le Démergemen Dit b type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009075 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004 wordt de heer De Boeck, Geert, assistent, met ingang van 1 januari 2002, bevestigd in zijn functie van assistent en met ingang van 1 feb(...) Bij konink type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Betonindustrie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009104 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 januari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2003, is aan de heer Koekelbergh, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk ar Het is

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004003037 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200179 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief aan de elektriciteits- en gasleveranciers ter precisering van de modaliteiten voor het administratief beheer van de premies toegekend in het kader van het Energiefonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004200219 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 december 2 Die zaak type bericht prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap in de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie in het kader van de mandatenregeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 06/02/2004 numac 2003202340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2003 pub. 06/02/2004 numac 2003202348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor positieve discriminatie bij toepassing van artikel 5 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emanci

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009106 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Bij beschikking van 22 januari 2004 werd de heer Looze, H., rechter in sociale zaken, als werkgever, in de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, door de voorzitter van deze rechtbanken, aangewezen om

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009096 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2002; - Antwerpen : 1 (vanaf 1 december 2004); - Willebroek(...) Deze plaats vervangt deze g type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009103 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot Mevr. de Minister Hij zendt type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004003047 bron federale overheidsdienst financien Bekendmaking van een vacante betrekking In uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdi Kunnen type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004018007 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van controleert type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van voorzitter en voor één mandaat van voltijds lid van de Raad voor de Mededinging Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat het mandaat van voorzitter en een mandaat van voltijds lid van De R

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004018008 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van commissarissen-auditors voor de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal overgaan tot de aanwerving en/of afdeling van drie commissarissen-auditors voor zijn(...) Zij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2004, dat in werking treedt op 31 december 2003, is aan Mevr. Fraiture, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Lui Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004200220 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 125.644 van 24 november 2003 in zake de Franse Gemeenschap en anderen tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griff « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2003 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Beke type lijst prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2003 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoe De h type lijst prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2003 erkend in toepassing van artikel 3,

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009098 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van Mevr. Gerard, K., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 februari 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009099 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De aanwijzing van Mevr. Vandeputte, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 februari 2004 De aanw type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009100 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 12 december 2003, heeft Mevr. Deschamps, S., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009097 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Van Craen, G., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 februari 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004009101 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Gent De aanwijzing van Mevr. Saelaert, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 februari 2004.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2004 numac 2004008019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van a In u
^