B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap Brussels Airport Terminal Company type koninklijk besluit prom. 02/02/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004003051 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de werkwijze en de organisatie van de bijzondere commissie, belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004200189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk II bis van het kon type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2003007319 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2003 - januari 2004 type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004003050 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2004200227 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2004035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « Hefboomkrediet - Opleidingen »

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004095022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, bladzijde 698, werd de beslissing van 22 december 2003 van het Directieco Er dient gelez

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van voorzitter en voor één mandaat van voltijds lid van de Raad voor de Mededinging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 47 van 6 februari 2004, bl. 7292, akte nr. 2004/11051, moet de laatste ali type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004009112 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 16 oktober 2004; - griffier bij het arbeidshof te Gent : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - He - Westerlo : 1;

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004009111 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, in werking tredend op 15 februari 2004, is Mevr. Swennen, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004009105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 30 november 2003, is de heer Bertrand, M., vrederechter van het kanton Châtelet, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op het pensioen late Het beroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschi(...) - « A.G.F. Belgium Bank », naamloz type lijst prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke k(...) NV : Naamloze vennootschap CV : Coöperatieve type lijst prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen Gebruikte tekens - Juridische vorm : (V.Z.W.) : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderli(...) A. Lijst van de toegelaten voorzorgsi

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004009091 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 126.152 van 8 december 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 8 december 1999, waarbij de heer Calliauw, Peter, wordt benoemd tot notaris ter standplaats Gent, vernietigd.

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2004200246 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie en schuld, sociale actie en gezondheid

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004008023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanleggen van een lijst van geslaagden van **** kandidaten van niveau **** (rang ****.****) voor het Ministerie van de **** ****. - **** : ****04016 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar ****(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004008024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanleggen van een lijst van geslaagden van **** kandidaten van niveau **** (rang ****.****) voor het Ministerie van de **** ****. - **** : ****04017 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004008022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanleggen van een lijst van geslaagden van **** kandidaten van niveau ****+ (rang ****+.****) voor het Ministerie van de **** ****. - **** : ****04015 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004008020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische functies op universitair niveau (niveau 1) voor alle Federale Overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het M(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004008021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanleggen van een lijst van geslaagden van **** kandidaten van niveau 1 (rang ****.****.) voor het Ministerie van de **** ****. - **** : ****04014 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Toelaat

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004003056 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vroeger La Louvière

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 09/02/2004 numac 2004003020 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Mutaties Bij besluit van 10 december 2003, wordt de heer Peeters, Joseph M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de administratie van het kadaster Bij bes
^