B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2003202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de co type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004022020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassingsmodaliteiten "arbeidsduur" in de s type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het minimumbarema in de sector van de metaalbouw type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de arbeidsduur in de streek van het Centrum type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2003202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de procedure tot identificatie van de bedrijven type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters, de leden en secretarissen van de provinciale commissies voor de distributie type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004012002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 6 september 2001 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004200248 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 wordt de s.p.r.l. Planeco tot 24 december 2005 als auteur van milieueffectstudies in het Waalse Gewest erkend voor de volgende categorie projecten : - vergunningen i.v.m. landbouwexplo Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 3 februari 2004, wordt de heer De Bruyn, Patrick, benoemd in de betrekking van inspecteur bij de gedeconcentreerde post van Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2004 De parameters N C en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N C = 1,1724 N E = 1,3346

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035215 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de bonus van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004200253 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de parameterwaarden geldend voor het voor menselijke consumptie bestemd water type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004200243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoeringsmodaliteiten van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, wat betreft het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenscha

decreet

type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2003021249 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Personeel. - Eervol ontslag. - Erratum In het uittreksel van het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot eervol ontslag van Mevr. Bussers, Helena M.M., bekendgemaakt in het Belgisch Staatsbl - in de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 wordt de heer Marechal, Dominique, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 oktober Bij k type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2003 wordt de heer Saverwyns, Steven, assistent met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 mei 2003 be Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004009115 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2004 Oproep tot de kandidaten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2004, bl. 2498, onder de hoofding "A. Schriftelijk gedeelte& type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004009116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004, pagina 6232, van de vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, dient de datum van 1 november In de b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004009113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2003 is de aanwijzing van de heer Leys, J.-C., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 februari 200 Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004009114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werd aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsg

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel - Benoeming. Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 wordt Mevr. Cécile Hubert benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Frans taalkader, met ingang van 1 Brussel

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004200249 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Een arrest van de Raad van State nr. 125.932, XIIIe Kamer, van 2 december 2003, vernietigt het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot aanneming van het plan van de centra voor techn

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 10/02/2004 numac 2004011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0010 : Jules Renard N.V. en Betim N.V. Op 30 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde co Volgens
^