B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004040210 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 oktober 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004009077 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 december 2003 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004007017 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4806 van 31 december 2003, neemt kapitein ****. ****, **** als kapitein op 26 december 2000. Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein ***** **** type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het ambt van meerdere opperofficieren en hoofdofficieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004007006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4770 van 18 december 2003 : Wordt luitenant-generaal vlieger ****. ****, op 11 juli 2003 ontslagen uit zijn ambt van ****. Wordt generaal-majoor ****. ****, op 11 type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris van de federale regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2003 houdende benoeming van leden van het Paritair Comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003023121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004007005 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een wetenschappelijke raad bij het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004007022 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 4814 van 20 januari 2004, wordt kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder N. Decuyper, van het korps van het niet-varend personeel tot het rustpensioen toegelaten op 1 juli 2004 i type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/02/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 292 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 15/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007018 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen GLONS en SANKT VITH door Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003023144 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit dat de voorwaarden voor het gebruik van het label, het pictogram alsook de kleuren, de afmetingen en de plaats waar het op het product moet worden geplaatst, ter uitvoering van artikel 3, § 5, van de wet van 27 februari 2002 ter be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004007004 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het ambt van meerdere opperambtenaren, opperofficieren en hoofdofficieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004200205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende toekenning van de bevoegdheid tot het benoemen van de leden van de paritaire comités en subcomités aan de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004200244 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 11 december 2003 wordt de erkenning hernieuwd die aan de s.a. Expectra Recruitment verleend werd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004200250 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 8 januari 2004 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Florennes vanaf 4 februari 2004 voor een nieuwe periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkoms De erken type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007012 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Nederlandstalige Stagecommissie van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodswateren type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004035173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodswateren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004200286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productiesteun verleend voor milieuvriendelijke elektriciteit en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit

document

type document prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004020027 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 11 februari 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Mondelinge vr(...) - Mondelinge vraag van de heer Bernard Ide (F) aan de heer Jos Chaber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003202338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de weddeschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijks type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003202353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003202354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003202347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissies vo

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004018012 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2004, leze men : Op bladzijde 4941 : Behalve een goede kennis van het Frans en van de tekstverwerkingsprogramma's, moeten de kandidaten een(...) type erratum prom. 21/03/2002 pub. 11/02/2004 numac 2004200289 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit. - Erratum type erratum prom. 16/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004200287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor gaslevering. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004009124 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Veurne Bij beschikking van 15 januari 2004 werd de heer Seru, F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Veurne aangewezen, vanaf 15 januari 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake type beschikking prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004009123 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Ieper Bij beschikking van 9 januari 2004 werd Mevr. Tytgat, D., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper aangewezen om, vanaf 13 januari 2004, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken i type beschikking prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004009122 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 16 januari 2004 werd de heer Eraly, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank u Bij be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 december 2003, worden benoemd tot leden van de Commissie 1° in d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004007016 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4802 van 18 december 2003, wordt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid benoemd op 26 december 2003 in de graad van kolonel in het medisch ond type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004022046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de sociale zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 31 december 2003 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004 : - worden benoemd tot leden van het beheerscomité van de Kruispunt 1° als v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 14 oktober 2003 heeft de algemene vergadering van de Raad Eerste k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004009121 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2003 is de aanwijzing van de heer Allegaert, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va Bij ko

lijst

type lijst prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003011609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling va

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004031040 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1977 betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de Raad voor Maatschappelij type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004031039 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in toepassing van artikel 46ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, ingelast bij ordonnantie van 2 juni 2003 bet

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 januari 2004 heeft de heer Claudio Ernesto Eusebio Alburquerque de nodige machtiging ontvangen om het ambt van vice-consul van de Dominicaanse Republiek te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ress

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : ****, ****, ****.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché voor het Ministerie van de **** **** . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige inspecteur van financiën voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen(...) 1. Van Den type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché bibliothecaris voor het Ministerie van de **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** operateur voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : ****, ****, ****.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige technisch medewerker-chauffeur voor het Provinciaal Gouvernement West-Vlaanderen voor de FOD Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten v(...) 1. Poppe, Ma type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige inspecteur van financiën voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën . - Uitslagen. - Rechtzetting Ranschikking van de geslaagde kandidaten van de selec(...) 1. Van Den type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige assistent van planning manager (rang BT1) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR (AFG03009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelat(...) Dessambr type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteur van financiën, rang 13, , voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (AFG03810). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de sta(...) 1. Heu type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten in projectbeheer voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR (ANG03811). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. De Troch, M(...) 2. Rodiers, type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** artsen epidemiologisch coördinator voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (****03040). - **** ****(...) 1. Hooft, ****, ****. 2. **** ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige directeurs (m/v) voor de strafinrichtingen (AFG01079). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. D'Hoop, Marie-Nathaie, Guiscriff (Fr(...) 2. Bury, Vaness type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****. type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerden voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten bij SELOR (niveau B) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG03019). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. De Naeyer, Ellen, Schoten. type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, **** (Ket(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige assistent in projectbeheer (rang BT) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie -SELOR (AFG03811). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating to(...) 1. Corni

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/02/2004 numac 2004054179 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Carolina Janssens Carolina Janssens, weduwe van Theophiel Baetens, geboren te Antwerp Alvorens te
^