B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004095023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, F type wet prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004011060 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 Overeenkomstig de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling Het federaal plan inzake du

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 5 december 2003 wordt aan de heer Dewettinck, Tony, eerste luitenant en aan de heer Thoon, Carlos, adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 2004, eervol ontslag verleend uit hun functies b De heren type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Personen vreemd aan het Bestuur Bij koninklijke besluiten van 18 december 2003 worden navermelde onderscheidingen verleend : Maritiem contingent Kroonorde Ridder(...) De heer Demeure Henri, B kapitein lange type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenn type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004200005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende flexibele uren type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanningen voor 2003-2004 ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/02/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004009041 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van het nationaal akko

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en pcb/pct's Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2003 werd het ministerieel besluit van 26 maart 1998 gewijzigd ten gevolge van de overname van N.V. Destructo door N.V. Indaver. type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2004 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onde(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende intrekking van de ministeriële besluiten van 7 juli 2003 en 13 oktober 2003 tot intrekking van de voorafgaande toelating om de activiteit van uitzendbureau uit te oefenen van de N.V. Wings Interim en de N.V. Assoc Interim

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2003 pub. 12/02/2004 numac 2004031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 7 juni 2001 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1996 houdende benoeming van de leden van het stedenbouwkundig college type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031033 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussel

decreet

type decreet prom. 27/10/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het facultatief protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind, opgemaakt in New York op 25 mei 2000 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003033106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993

document

type document prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2004003030 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type document prom. 18/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2004018010 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministeriële besluiten van 19 december 2003, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgen(...) Voor de raadpleging

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is aan de verenigin type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003000884 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Maritiem Vervoer Raad van State. - Vernietiging van een benoeming tot havenkapitein Bij arrest nr. 124.409 van 20 oktober 2003 heeft de Raad van State, afdeling administratie, IX de kamer het koninklijk besluit van 18 jun

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2003014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant autorijschool « Central », erkend onder het nummer 2119, is sedert 17 juli 2003 gewijzigd in Autorijschool Central B.V.B.A. O type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/02/2004 numac 2004014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de « Internationale Rijschool », erkend onder het nummer 2247, is sedert 15 december 2003 gewijzigd in « Internationale A
^