B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004003045 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een bedrijfstak tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie(...) type wet prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoudi-Arabië inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, type wet prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2003202034 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 140/2003 van 29 oktober 2003 Rolnummer 2554 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 21 oktober 1992 betreffende de misleidende reclame inzake de vrije beroepen, gesteld door de Rechtbank van Het Arbitr type wet prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van he type wet prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2003202032 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 138/2003 van 22 oktober 2003 Rolnummer 2622 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Hoe Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het st type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de koppeling van lonen aan het indexcijfer van de consumpti type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 december 2003 wordt met ingang van 1 februari 2003, op zijn aanvraag, aan de heer Bart Van den Bossche, geboren op 21 maart 1974, ontslag uit zijn ambt van adjunct-adviseur verlee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009134 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan Mevr. Glineur, M.-J., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Luik. Het is Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004040412 bron federale overheidsdienst van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 31 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003202277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003000915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwik type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 9 januari 2004 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere ondernemi(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004200284 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van sectorraden voor de rundervlees-, varkensvlees-, pluimvee- en konijnensector type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004022073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende alge type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende alge type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld bij artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffend type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004200314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004200311 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot benoeming van de leden van het Comité 'Energie' type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004200313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 19 juni 2003 betreffende de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en op het gasnet type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve straffen in het kader van de bestrijding van de geluidshinder die toe te schrijven is aan de luchtvaartuigen die van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruik maken

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004003042 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3, type bericht prom. 22/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004022024 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de notificatie-meldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

document

type document prom. 12/02/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Ontslag. - Benoeming

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003031647 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004200321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is Mevr. Daidou, Fatima, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Stenuit, Jean, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004003067 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 december 2003, dat in werking treedt op 1 januari 2004, worden de heren Omer Van Driessche en Axel Miller tot leden van het directiecomité v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers : 1; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek : 1 ; - administratief agent bij het(...) Charleroi : type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2004, bladzijde 7493, regel 9, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Openstaande betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Zes betrekkingen van adviseur-generaal zijn te begeven bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling(...) Deze betrek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009132 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 februari 2004, is de heer Jacquemin, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2003, is Mevr. Nichels, N., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten ge Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juni 2003, in werking tredend op 29 februari 2004, is de heer Van Den Bogaert, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Herentals, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn a Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004003081 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assura(...) Brussel, 2 februari 2004. De Voorzitter, E. Wymeersch.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF 2003 - 0005 - A Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan « Electricité de France », die gevestigd is(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministeriële besluiten van 16 december 2002 werden door verhoging in weddenschaal bevorderd tot de weddenschaal B/10C : Met ingang van 1 oktober 2002 : - de heer Hubert Van Steenberghe, adju met ingang v

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004009135 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het hof, verenigd in algemene vergadering op 29 januari 2004, heeft de heer Fischer, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004200191 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 7/2004 van 21 januari 2004 Rolnummers 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 en 2563 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 461, 473 en 490 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 december 20 Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004200192 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 156/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2776 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 52,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004008028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten-begeleiders (rang 20A) voor de dienst Vreemdelingenzaken. - Ref : ANG04804 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004008029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten-teamleiders (rang 20A) voor de dienst Vreemdelingenzaken. - Ref : ANG04805 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004008027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opvoeders (niveau BT1) voor de dienst Vreemdelingenzaken Ref : ANG04803 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 55 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004008026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid). - Ref. : ANG04003 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaat

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/02/2004 numac 2004054181 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lequy, Jean Ernest Joseph De heer Lequy, Jean Ernest Joseph, geboren te Court-Saint-Et Alvorens te be
^