B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 5 februari 2004, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 127.5 Dit bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004200146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Bij koninklijk besluit van 17 december 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 6 oktober 2003, wordt Mevr. Katrien VAN EECKHOUTTE, te Paritair type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2000 tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004200295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11ter van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003061 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toelating tot voleindiging van het lopend mandaat van lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksge type ministerieel besluit prom. 04/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van bepaalde erkenningen van bepaalde weefselbanken type ministerieel besluit prom. 01/12/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200304 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200297 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200306 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200308 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 01/12/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200303 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200301 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200305 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200307 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982 tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004035228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/12/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200245 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief ter attentie van de Afdeling Thesaurie en de Afdeling Waterbeleid van het Ministerie van het Waalse Gewest betreffende de technische specificaties van de bestanden en de overdrachtsmodaliteiten voor de afschriften en stukken die

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2004. - Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel bes In h type bericht prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004031066 bron brusselse hoofdstedelijke raad Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Oproep tot kandidaten De Brusselse Hoofdstedelijke Raad zal aan de Brusselse Hoofstedelijke Regering dubbeltallen voordragen voor de gedeeltelijke vervanging van de samenstelling van de Ko De opdrach type bericht prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sectorcomité II alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités Bekendmaking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden toepasselijk wordt verkla

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004009136 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Commissie « Kunstenaars » Krachtens het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de organisatie en de werkingsmodaliteiten van de Commissie « Kunstenaars », gepublicee De type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004009137 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2004 numac 2004031067 bron brusselse hoofdstedelijke raad Milieucollege. - Oproep tot kandidaten De Brusselse Hoofdstedelijke Raad zal binnenkort aan de Brusselse Hoofstedelijke Regering dubbeltallen voordragen voor de gedeeltelijke vervanging van het Milieucollege, hierna « het College » genoemd. H Met toe
^