B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200233 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 158/2003 van 10 december 2003 Rolnummers 2570 en 2638 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuig Het Arbitr type wet prom. 07/02/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 2 mei 2000. - Corrigendum type wet prom. 01/03/1998 pub. 17/02/2004 numac 2003015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 141 betreffende de organisaties van personen die in de landbouw werkzaam zijn en hun rol in de sociaal-economische ontwikkeling, aangenomen te Genève op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie ti type wet prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009128 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van april 2004 De Federale Overh De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003022997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2003002194 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2003, wordt de heer Marc De Mesmaeker, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Federale Overeen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijzigin type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, wordt de heer Marc Ysebaert, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Federale Ove Overeenk type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 en 240 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009126 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 februari 2004 : De aanwijzing van Mevr. Nadine de Smedt als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voo Overeenko type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 17/02/2004 numac 2003023135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een werkend lid en plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds, ingevolge het nationaal akkoord van type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 02/02/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 463 van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging de statuten van het « Bijzonder F type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003202261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten voor de t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004007024 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009107 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. Uitvoering van Straffen en Maatregelen Bij ministerieel besluit van 1 december 2003, wordt het ministerieel besluit van 1 september 2003 betreffende de aanduiding van de heer Paul Hamer tot plaatsvervangend lid-ambtenaar bi type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200347 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 28 januari 2004 wordt aan de s.a. Page Interim een erkenning verleend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. Deze erkenning heeft het Bij ministe type ministerieel besluit prom. 16/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara I » , goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende opheffing van diverse bepalingen inzake de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200312 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot benoeming van de leden van het Comité "Energie"

decreet

type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de opstelling van een verslag over de toepassing van de principes van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie binnen de « Université de Liège » van een afdeling Milieuwetenschappen en -beheer in de Provincie Luxemburg en tot toelating van de overdracht van het personeel en het patrimonium van de v.z.w. « Fondation universitaire l type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende reglementering van de veranderingen van school gedurende het schooljaar in het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 19/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200290 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 12 december 2003 in zake het openbaar ministerie tegen D. Callens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Schen

document

type document prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004022070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst bevat de werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, waarnaar wordt verweze Voor de

arrest

type arrest prom. 03/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004022077 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. 04/06/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009140 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 2 februari 2004 werd de heer Van Rooy, H., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen, vanaf 29 februari 2004, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, wordt de heer Steve M. Savels, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selectiebureau van de Federale Ov Overeenk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004018011 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Sectorale Comités Binnenkort zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van verscheidene sectorale comités binnen de Commissie voor de bescherming van de persoo Deze

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 : is de heer Maisse, J., advocaat, oud-stafhouder van de Orde van Advocaten bij de balie te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - worden De heren : Ba

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200272 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 10 december 2003 in zake M. De Conninck tegen M. Faniel, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 16 « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200274 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 11 december 2003 in zake N. Israel tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200275 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 3 december 2003 in zake het college van burgemeester en schepenen van de stad Dinant en anderen tegen R. Closset en anderen, waarv 1. « S

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de waarneming van de opdrachten en de uitoefening van de rechten van de secretaris-generaal bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap door de heer Carl Hellebrandt

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2003009983 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 333 20 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2238/2003 van de Raad van 15 december 2003 tot bescherming tegen d(...) * Verordening ( type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009005 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 337 23 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2003/875/EG : * Beschi type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2003009982 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 328 17 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2192/2003 van de Raad van 8 december 2003 tot wijziging van Verord(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009006 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 342 30 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2300/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling(...) Verordening (EG) nr

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004009145 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De aanwijzing van Mevr. Bourgeois, Ch., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 janua

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2004 numac 2004200234 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 159/2003 van 10 december 2003 Rolnummer 2575 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis,
^