B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 98 en 99 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007020 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 4809 van 15 januari 2004 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 2004 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004022098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004003044 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 4783 van 18 december 2003, wordt generaal-majoor ****. ****, op 1 januari 2003 aangewezen voor het ambt van inspecteur-generaal bemiddelaar belast met de gelijke kansen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007015 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 4800 van 18 december 2003, worden de kandidaten-beroepsofficieren ****. Moors en ****. ****, leerlingen van de Hogere Zeevaartschool te ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4815 van 30 januari 2004, wordt vaandrig-ter-zee C. Rutten, van het korps van de dekofficieren, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst naar het ko Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007021 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 4813 van 15 januari 2004, worden de adjudanten kandidaat-hulpofficieren B. Baudewijn; C. Leveau; Ph. Hadad; E. Vanlommel; N. Verbraken en D.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004003085 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2004 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004007011 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 267,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

document

type document prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbanken te Namen, Dinant Op 22 januari 2004, werd de heer Looze, Henri, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Namen, door de Eerste Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007027 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen in het kader van de reserveofficieren. - Erratum In het koninklijk besluit ****. 4763 van 11 december 2003, in het Belgisch **** ****. 25 van 21 januari 2004, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : **** **** **** dezelfde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 4805 van 31 december 2003 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 december 2003 : Tot Tot de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007014 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van hoofdofficieren in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4797 van 18 december 2003 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4444 van 3 april 2003 ingetrokken wat bet Majoor milit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 4784 van 18 december 2003 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 4473 van 3 april 2003 ingetrokken Kapitein-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in de categorie van de beroepsofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 4772 van 18 december 2003 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 4428 van 3 april 2003 ingetrokken Luitenant kol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004007019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4808 van 15 januari 2004, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december 2003 : **** **** de ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004009143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Kapellen : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des K - beambte bij type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004022044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Bij wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, wordt een Commissie betreffende het medisch en De Comm

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004009142 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 wordt het koninklijk besluit van 9 november 2003, waarbij Mevr. Nauwelaers, S., licentiaat in de rechten, werd benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwe Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004009144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2004 : - bladzijde 7430, Nederlandstalige tekst, regel 22, lezen : « bij dit hof » i.p.v. « bij deze rechtbank »; - bladzijde 7430, regel 28, is de tekst « Dit besluit

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 05/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031057 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/530 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2003 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 05/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031058 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/531 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/05 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004020029 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 februari 2004, om 9 u. 30 m. 1. Voorstellen van aanbevelingen en voorstel tot wijziging van het reglement. Voorstellen van aanbevelingen (...) Rapporteur : Mevr. Dominique Braeckman. Voortzetting van de bespreking type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/02/2004 numac 2004020030 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 februari 2004, om 14 u. 30 m. 1. Dringende vragen. 2. Inoverwegingneming. Voorstel van resolutie (van de heer Vincent De Wolf) betreff(...) 3. Voorstel van resolutie en voorstel tot wijziging van het reglement. Vo
^