B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004200106 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 149/2003 van 19 november 2003 Rolnummer 2663 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 21, type wet prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 10 februari 2004, genomen met toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 103.8 Dit be

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2003 houdende samenstelling van de selectiecommissie voor het mandaat van directeur van de directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling van de algemene directie gerechte type koninklijk besluit prom. 06/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Regeringscommissaris bij het Gemeenschappelijk Waarborgfonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 19/02/2004 numac 2003000924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003202268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de industriële leerlingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit beslui type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003202234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003202193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003201597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de grenzen van het begin en het einde van de arbeidsdag in d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2004 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming va type ministerieel besluit prom. 09/02/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

decreet

type decreet prom. 28/01/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de milieuopvoeding

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004200336 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 oktober 2003 in zake D. Nuelant tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schen type bericht prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004200334 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 december 2003 in zake het openbaar ministerie tegen J. Goeminne en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « 1. Sc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « bouwvakker-metselaar » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Chocoladefabrikant-confiseur » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Logistiek assistent in verzorgingseenheden en/of spoeddiensten » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van st type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « bouwvakker-stukadoor » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden « « Taal » in situatie - UF1 » , « « Taal » in situatie - UF2 » (code 73XX12U21D1), « « Taal » in situatie - UF3 » (code 73XX13U21 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « bouwvakker-tegelzetter » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheden « Sociale integratie - niveau 1 » , « Sociale integratie - niveau 2 » (code 031006U11D1) die ressorteren onder het lager secundair doorstr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004009146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2004 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 maart 2004, is de heer Noir, L., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van be Zijn be

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004018013 bron wetgevende kamers - senaat **** van een **** van schrijnwerkers-meubelmakers De **** van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van schrijnwerkers-meubelmakers (****/****) voor de dienst(...) ****. ****

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 9 februari 2004 wordt, voor een periode van vijf jaar, de erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsp

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/02/2004 numac 2004054182 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Knockaert, Daniël De heer Knockaert, Daniël René Cornelius, geboren te Oostende op Alvorens te be
^