B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200236 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 162/2003 van 10 december 2003 Rolnummer 2683 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Tongeren. Het Arbitr samengesteld type wet prom. 08/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toetreding van België tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, ondertekend te Londe type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200337 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 168/2003 van 17 december 2003 Rolnummers 2529, 2530, 2531, 2532 en 2533 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 4, 5 en 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za Het Arbitr type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200294 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 22/2004 van 4 februari 2004 Rolnummers 2653, 2657 en 2658 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 16 van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, ingesteld do Het Arbitr type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200329 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 135/2003 van 22 oktober 2003 Rolnummer 2521 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 juli 2002 houdende wijziging van de Nieuwe Gemeent Het Arbitr type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200108 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 150/2003 van 19 november 2003 Rolnummer 2678 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door het Arbeidshof Het Arbit type wet prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200235 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 161/2003 van 10 december 2003 Rolnummer 2580 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Het Arbitra samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is aan de heer Wets, Hugo, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 14 juli 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Geb - het Algeme type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is aan de heer Decru, Gilbert, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 10 juni 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is aan de heer Van Moeseke, Cesar, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 3 mei 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgev type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004022090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25, § 3, vijfde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2003023099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is aan de heer Forier, Jan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank van B

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 07/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200499 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200496 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200487 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200490 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200501 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09 van organisatieafdeling 02, programma 03 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200497 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2003, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de straatgevels, de bedakingen, de inwendige structuren en c

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een steunregeling voor de erkende eerste verwerkers in de sector vezelvlas en vezelhennep type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het voeren van de rechtsgedingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het E-government projectteam type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035249 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Vlaams Kenniscentrum PPS » type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, wat betreft de begeleiding bij het onderbroken of conflict

decreet

type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning type decreet prom. 16/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen

protocol

type protocol prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen De Regering van het Koninkrijk België, De Regering van het Groothertogdom Luxemburg, De Regering van het Koninkrijk der Ned Verlangende

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 is de heer Terlaeken, Christiaan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Mechelen, ter vervanging van de heer Bru type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 is aan de heer Verhelst, Eddy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer De Grijse, Vict

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200338 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 169/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2565 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004041302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004042002 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol betreffende de Europese Conferentie der Ministers van Verkeer, ondertekend te Brussel op 17 oktober 1953 . - Toetreding door de Republiek Armenië Op 15 december 2003 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlan(...) Over

overeenkomst

type overeenkomst prom. 01/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De tekst

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 januari 2004 heeft de heer Ingo Dietmar Lommatzsch de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Albanië te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Luik. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 december 2003 heeft de heer Jacques Nyssen de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Jamaica te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort gans België, met uitzondering van het type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 januari 2004 heeft Mevr. Micheline Van Doren de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van Rwanda te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Oost-Vla type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 januari 2004 heeft de heer Willy Van Impe de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Bulgarije te Aalst uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Oost-Vlaanderen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004200237 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 167/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2520 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 53, 17 o, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. He samengesteld uit de vo

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs onderwijskundigen (niveau 1) voor het Ministerie van Defensie. - Ref : ANG04002 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs pedagogen (niveau 1) voor het Ministerie van Defensie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Toelaat

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 20/02/2004 numac 2004011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0013 K+S Salz GmbH/Solvay Salz Beteiligungs GmbH & Co KG/ European Salt Company Op 10 februari 2004, ontving de Raad voor de Volgens de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 05/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004003093 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », en betreffende zijn bezoldiging
^