B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/08/2000 pub. 24/02/2004 numac 2004015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004011068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 57 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2001 tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200476 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200470 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200362 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 9 januari 2004 wordt de feitelijke vereniging van zelfstandigen EPU-re als projectontwerper voor de uitwerking, de herziening of de wijzig(...) type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004007009 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200473 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200472 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200471 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200360 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 7 januari 2004 wordt Mevr. Jeannine Joachim, directrice, met ingang van 1 maart 2004 in ruste gesteld. Ze wordt ertoe gemachtigd om de eretitel van haar graad te voeren. Bij ministerieel besluit van Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200520 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004 wordt op 14 januari 2004 een vergunning voor de levering van groene elektriciteit verleend aan de vennootschap « Electrabel Customer Solutions S.A. », waarvan de maatschappelijke zetel gevest Bij m type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 13 februari 2004, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : -wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Ann - wordt be type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200469 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200474 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035267 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een steunregeling voor de eerste verwerkers en met een verwerker gelijkgestelde telers in de sector vezelvlas en -hennep type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004200512 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de verfraaiing van de buitenkant van panden die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn

decreet

type decreet prom. 17/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200519 bron ministerie van het waalse gewest Bericht Overeenkomstig artikel 5,

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200254 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 18/2004 van 29 januari 2004 Rolnummer 2846 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 40 van de programmawet van 5 augustus 2003 , ingesteld door de Algemene Centrale d(...) Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengestel type programmawet prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200190 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 12/2004 van 21 januari 2004 Rolnummer 2647 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 160 van de programmawet van 2 augustus 2002 , ingesteld door de Vlaamse Reg(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot bepaling van de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie in het kader van de mandatenregelin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de ondervoorzitters van de Commissie voor selectie en evaluatie in het kader van de mandatenregeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2003 pub. 24/02/2004 numac 2003202349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2002 betreffende de samenstelling van de Commissie ingesteld bij artikel 4quater van het besluit van de Executieve va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde vanaf 1 augustus 2004 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Brussel vanaf 1 mei 2004 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en S(...) Voorwaarden : 1

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200508 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 18 december 2003 in zake de n.v. Fortis A.G. tegen de n.v. Kape, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « Schen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004031084 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004200293 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 21/2004 van 4 februari 2004 Rolnummers 2641 en 2646 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6 tot 11 van het decreet van de Vlaamse Raad van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dot Het Arbitra

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 24/02/2004 numac 2004011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0015 : AXA Holdings Belgium/Verzekeringen van De Post Op 16 januari 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens
^