B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 12 februari 2004, genomen in toepassing van artikel 78, type wet prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 12 februari 2004, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit beslu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Nationale Commissie voor de distributie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200513 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 26 januari 2004 worden de 6 ha 78 a 19 ca terrein, in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt, erkend als vochtig gebied met een biologisch belang "Tourbière de Sofa& Deze kaart l type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004022084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 05/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004035281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wieler-wedstrijden in 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004035152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 25/02/2004 numac 2004035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 25/02/2004 numac 2004200361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200528 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004003104 bron federale overheidsdienst financien Bericht Wetboek Successierechten, artikelen 83-3 en 83-4, en W.I.B. 1992, artikelen 104, 5°, b en 111. De aanvragen tot schatting die bestemd zijn voor de bijzondere commissie die met name belast is met de schatting van kunstwerken voor de t

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200340 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 111/2003 van 17 september 2003 Rolnummers 2385 en 2390 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sam wijst na beraad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004009153 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2004, bladzijde 8923, Franstalige tekst, regel 37, lezen « Schaerbeek » i.p.v. « Bruxelles ». type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004009152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 9; - Brugge : 1; - administrat - beambte bij het par type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004009155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : 2 . (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004009156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2004 is aan Mevr. Schaekels, J., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk besluit Het is hem ver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004009154 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2004 is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, de heer Trannoy, R., licentiaat in de rechten. Dit besluit treedt in werking op de dat Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200510 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 15 januari 2004 in zake M. Subash tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoeselt, waarvan de expeditie ter gr « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200509 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 127.040 van 13 januari 2004 in zake E. Servais tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004200507 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 126.260 van 10 december 2003 in zake de gemeente Welkenraedt tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « Schen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004095024 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van portefeuilleoverdrachten onderschreven in vrije dienstverrichting tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Unie dan België De portefeuilles van de verzekeringscontracten betreffende in België gelegen Deze o

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004040611 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 november 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/02/2004 numac 2004043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van
^