B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009108 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200330 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 153/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2592 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009119 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009118 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 13/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2003000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbo type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 wordt aan de heer Besombe, André, op het einde van de maand januari 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004009138 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004 wordt aan de heer Jean-Marie Siscot, op datum van 16 augustus 2003, ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst Ju

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004035289 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1999 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Al

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004035253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2004-2005 prioritair tijdelijke te worden

erratum

type erratum prom. 03/10/2003 pub. 26/02/2004 numac 2004035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamer en studentenkamers. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004009159 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 13 februari 2004 werd de heer Da Costa, J., ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, in het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 13 februari 2004, om he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200538 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 december 2003 in zake het Vlaamse Gewest tegen M. Smitz-Fransoo, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek « Schen

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 11 februari 2004 is de N.V. Compagnie d'Entreprises CFE, Hermann-Debrouxlaan 42, te 1160 Brussel, erken(...) Bij ministerieel besluit van 11 fe

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200193 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 163/2003 van 10 december 2003 Rolnummer 2785 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Politierechtbank te Dinant. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200107 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 147/2003 van 19 november 2003 Rolnummer 2611 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 55, type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/02/2004 numac 2004200331 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 154/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2637 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 151 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gest Het Arbit
^