B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004007028 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden in dienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt verbroken ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar België type wet prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004200194 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 Rolnummer 2618 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, ingesteld door de v.z.w. Lig Het Arbitra type wet prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004200354 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 28/2004 van 11 februari 2004 Rolnummer 2853 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 81, 2 o, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, ingesteld door A. Lambert. Het Arbitragehof, same wijst na beraad het volgen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 09/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004012014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van acht leden van de Raad voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2003000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004021017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging, wat het toegangsverbod tot bepaalde opdrachten en het invoeren van elektronische middelen betreft, van een aantal koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrac type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2003023085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2003023084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de kinesitherapeutische verkiezingen wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003103 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 25/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van sommige leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetens type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 en 53 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004007039 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vormingstoelage voor de adjudanten en hoofdonderofficieren van het actief kader, behorend tot het niveau C type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004035326 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de g type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van d type ministerieel besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha type ministerieel besluit prom. 09/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004011090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 1997 tot vaststelling van de samenstelling van de Raadgevende Commissie inzake het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken type ministerieel besluit prom. 19/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de netverklaring

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004035325 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004200565 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten voor openbare telecommunicatienetwerken die vaste lokale radioverbindingen wensen te exploiteren Overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 ju Deze te

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004009160 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsg

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen « GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstan Sociaa type lijst prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 304e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daaren 1. nieuw geregistree

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004200353 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 26/2004 van 11 februari 2004 Rolnummer 2668 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 70, tweede tot zesde lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals vervangen b Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004008040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verslaggevers (niveau 1) voor het Korps Verslaggevers voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Ref : ANG04005 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 ges(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004008039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen-medisch secretaressen (niveau B) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee(...) Toelaat

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2004 Voor de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 27/02/2004 numac 2004040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2004, 113,74 punten bedraagt, teg Het gezo
^