B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004200539 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 27/2004 van 11 februari 2004 Rolnummer 2821 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 67ter van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door de Politierechtbank te Antwerpen. Het Arbitrage samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2004009127 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Getuigenbeschermingscommissie type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2003202322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2003202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de b type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2003202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomste type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2003202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de b type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2003003523 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004003106 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004009163 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004 is het verzoek tot associatie van de heer Grégoire, D., notaris ter standplaats Moha , en van de heer Grégoire, R., kandidaat-notaris, om de associatie « Grégoire, Denis & Grégoi(...) De heer type ministerieel besluit prom. 05/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 05/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2004035308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanpassing van de regelgeving inzake professionele integratie van personen met een handicap aan de bepalingen van de Verordening nr. 2204/2002 van de Commissie van 5 december 2002 betreffende de toepassing van de type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2003 pub. 01/03/2004 numac 2004035290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een opvoedingsafdeling van de gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Kempen » en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de capa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200571 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie

decreet

type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200552 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Lux type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200554 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, g type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200557 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie van 1989 inzake bijstand, gesloten te Londen op 28 april 1989 type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200556 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds, gesloten te Ljubljana op 21 maart 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 543. - Nieuwe maatregelen inzake tegemoetkoming in treinkaarten en abonnementen voor de federale personeelsleden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor de prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sect type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijzondere vaste toelage aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden die deel uitmaken van de directieploegen van de groep overheidsinstellingen voor jeugdbescherming

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004200599 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 13 februari 2004 werd de heer Jacques Da Costa, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door Mevr. de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 13 febru

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004003107 bron federale overheidsdienst financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004 wordt de heer L. Janssens, inspecteur-generaal, chef van de dienst Effecten van de Nationale Bank van België, vanaf 1 januari 2004, tot lid benoemd van de Commi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2003 werd de heer Elie Embo, geboren op 20 augustus 1950, vertaler-revisor , volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorder(...) Bij koninklijk besluit van 11 de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004018018 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Samenstelling van een **** voor de functie van vertaler Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de samenstelling van een **** voor de functie(...) ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004009162 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 februari 2004, is de benoeming van de heer Du Champs, G., tot de functie van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang v Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004009167 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2004, dat in werking treedt op 1 maart 2004, is Mevr. Balis, G., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, benoemd tot effectief voorzitster van de Commissie « Kunstenaars », voor een termij

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004200355 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 170/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2566 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 32, 2 o, 46,

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004009161 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 11 december 2003, heeft de heer Franck, B., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 01/03/2004 numac 2004200332 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 155/2003 van 26 november 2003 Rolnummer 2665 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 60 van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 199 Het Arbitr
^